Bilimsel Araştırma Teknikleri

0
29

4390_zko_teardrop-300x197B?L?M?N AMACI
?nsan yarat?l???ndan itibaren ihtiyaçlar?n? gidermek amac?yla çevreyi ve evreni tan?mlamak, do?aya hükmetmek için çabalam??t?r. Bu çabalar sonucunda bilim ortaya ç?km??t?r. Bu aç?dan bakarsak bilim, gerçe?i anlama ve var olandan hareketle olmas? muhtemel olan? kestirme amac?ndad?r. Bilimin amac? tan?mlama, denetleme ve sonuç ç?karmad?r.B?L?MSEL ARA?TIRMANIN A?AMALARI
1)KONU SEÇ?M?
Ara?t?rmac?, ara?t?rmas?na ba?lamadan önce neyi, hangi amaçla ara?t?raca??n? tespit etmelidir. Seçilecek konu hem ara?t?r?c?n?n kapasitesine uygun olmal? hemde o konudaki mevcut çal??malar?n tekrar? olmamal?d?r. Konu seçiminde konunun ta??d??? önem ara?t?r?c?n?n kapasitesine uygunlu?u, toplumsal ahlaka uygunlu?u, gerekli malzemeye eri?ebilirlik ve elde bulunan imkanlar önemli hususlard?r.
2)MALZEME TOPLAMA
Konu seçiminden sonraki di?er a?ama, malzeme toplama a?amas?d?r. Konuyla ilgili ve konuya yak?n olan di?er konulardaki kaynaklar temin edilmeli ve incelenmelidir. Elde edilen bilgiler s?n?fland?r?l?p, gerekli notlar al?nmal?d?r. Ara?t?rmac?, ara?t?raca?? konuda veya o konuya yak?n olan çal??malar? mutlaka tespit edip incelemelidir. Böylece bulundu?u noktay? görüp ona göre hareket eder.
3)ZAMANI KULLANMA
Her konuda oldu?u gibi, bilimsel ara?t?rmada da zaman en önemli unsurlardand?r. Ara?t?rma için seçilen konuya paralel bir zamanlama plan? yap?l?r. Zaman?n verimli kullan?lmas? ara?t?rmac?ya büyük kolayl?k sa?lar.
4)PLAN
Bilimsel bir ara?t?rmada dikkat edilecek di?er husus pland?r. Ara?t?rman?n amac? ve yöntem tespit edildikten sonra geçici bir plan yap?l?r. Kaynak, eser ve malzemeler topland?ktan sonra as?l plan olu?turulur. Ara?t?rma bu do?rultuda ilerletilir.