Bilgisayar Oyunları İle Tedavi Mümkün Müdür?

0
57

4390_zko_teardrop-300x197Az önce sayd???m hastal?klarda k?smi felç geçiren hastalar?n ellerini ve kollar?n? hareket ettirmeleri uzun zaman al?yor ve a??r hareket ettikleri gözleniyor. Kablosuz olan fakat vücudun her rahats?z bölgelerini ayn? anda çal??t?ran sistem sayesinde hastalar günlük zorunlu egzersizlerini s?k?lmadan ve severek yap?yorlar. Bu sistemle tedavi edilen hastal?klar çocuklarda da uygulanabiliyor.Bu sistemin di?er avantajl? taraf? ise, hastan?n,hastahaneye mahkum kalmamas? ?öyle ki; e?er hasta isterse tedaviye evinde devam edilebiliyor.Web kameras? sayesinde gözlem kameradan gerçekle?tiriliyor kablosuz sistemle hasta tedavisini evinde kendi iste?iyle uygulayabiliyor.
Gözle Görülür Faydalar? Neler?
Bu e?lenceli ve uygulanabilirli?i çok kolay,teknolojik sistemde hareketsiz hastalar doktor takibinde e?lenceli oyun konsollar? ile hareket sistemini harekete geçiriyor. Felç,inme gibi hastal?klarda ?u ana kadar uygulaman?n yap?ld??? 2 hastan?n tedaviye olumlu yan?t verdi?i belirtilmi?tir. Bu tedavi klasik yöntemlerle de mümkündür,fakat bu yöntem hastalara s?k?c? gelmekte ve onlar? bir hayli zorlamaktad?r. Bilgisayar oyunlar? ile tedavi yayg?nla??rsa e?er hastalar?n da tedavi sürecinde hem e?lenmeleri,güzel vakit geçirmeleri ve tedaviden memnun kalacaklar?n? dü?ünmekteyim.
?u an da ?stanbul Meditouch rehabilitasyon merkezinde gerçekle?tirilen bu uygulama çok fazla yayg?n de?il ancak uygulaman?n ba?ar?s? artt?r?ld?kça bu tedavi yönteminin daha geni? kitleye hitap edece?i kaç?n?lmaz…
Daha yak?nda katarakt hastalar?n?n da Medal of Honor oynat?larak göz tepkilerinde iyile?me olarak tedaviye yard?mc? rol oynad???n? duymu?tum. Oyunlar?n tedavi edici olmas? çok güzel bir geli?me.