Bilgisayar Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Ba?larken karar verilmesi gereken ilk ?ey ta??nabilir bir bilgisyara m? ihtiyac?m?z var yoksa, masaüstü bir bilgisayara m?? Bu konudaki tavsiyem, ö?renci ya da i? adam? de?ilseniz, normal kullan?c? olarak nitelendirilen s?n?fta yer al?yorsan?z masaüstü bilgisayarlar? tercih etmenizi öneririm,çünkü; geli?en teknolojiye ve de?i?en ihtiyaçlar?n?za cevap verebilmek için daha elveri?li bir yap?ya sahiptir. Bilgisayar?n?z? ald?ktan sonra yükseltme seçene?iniz daha olumlu ve daha fazla seçenekli olur, ayr?ca ayn? fiyat aral???ndaki ta??nabilir bilgisayarlara göre performans? daha yüksek olacakt?r.Ö?renciyseniz ya da bilgisayar?n?z? i? yerinize veya ba?ka bir yere s?kl?kla ta??ma ihtiyac? duyuyorsan?z ta??nabilir bir bilgisayar tercih edeceksiniz demektir, fakat burada da notebook mu minibook mu ayr?m? kafa kar??t?rabilir.
Bilgisayar?n?zda sadece hesaplama, sunum , mail al??-veri?i, office programlar? kullanacaksan?z fiyat? ve ta??nma kolayl??? aç?s?ndan minibook alman?z? tavsiye ederim. Ta??nabilir bilgisayar?m?zda e?lenmek te istiyorsak hiç dü?ünmeden geni? ekranl? bir notebook almam?z gerekir, bu gereklili?i tek bir cümleyle açklayabilirim, minibook ta oyun oynayamazs?n?z ve süperman gözlerine sahip de?ilseniz film keyfiniz bile i?kenceye dönü?ür. Masaüstü, notebook, minibook karar?n? ald?ktan sonra bu bilgisayarlar?n kendi içlerindeki farklardan donan?mlardan ve bu donana?m kalitelerinin ne i?e yarad?klar?ndan bahsedelim.
1-) M?N?BOOK
Malasef minibooklarda pek fazla donan?msal seçim ?ans?m?z yok i?lemci ve ram de?erleri haricinde asl?nda hiçbir seçim ?ans?m?z yok ve i?lemci ve ram de?erleri aras?nda pek fazla performans fark? da yok. Sonuç olarak tasar?m?n? en be?endi?iniz ve en ucuz olan? alabilirsiniz.
2-) NOTEBOOK
Öncelikle i?lemci konusunda konu?mak istiyorum;
??lemci: intelin ? serisi i?lemcileri kafalar? fazlas?yla kar??t?rmakta. ?3-?5-?7 i?lemcilerin en iyisinin ?7 oldu?u yanl?? bir dü?ünce ?3, ?5 ve ?7 i?lemcilerin cache bellek ve Ghz de?erleri farkl? olan birçok modeli mevcut. ??lemci seçerken yeni nesil Core 2 Duo ya da ? serisi bir i?lemci seçilmeli ayn? zamanda cache bellek ve Ghz de?erleri yüksek olan? tercih ediniz bu de?erler bilgisayar?n?z?n h?z?n? belirler.