Biberin Acısı Olmaz

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Biberin yak?c? olmas?n?n sebebi ise içerdi?i kapsaisindir. Ayr?ca biber yenilmeye ba?land??? yak?c?l??? pek hissedilmez. Çünkü kapsaisin maddesi biberin uç k?sm?nda de?il daha yukar?s?nda ve tohumlar?nda bulunur. Bu madde sadece tat olarak etki yapmaz. Deriye de?dirildi?inde cildi tahri? etme özelli?i de vard?r. ??te bu yüzden romatizma ilaçlar?n?n baz?lar?nda etken madde olarak da kullan?labilir.Yak?c? biberlerin rengi çok daha koyudur ve genellikle sivri uçludur. Biberin yak?c?l???n? kan?tlayan ba?ka bir durum da ?udur: s?cakta yenilen biber insan? terletir. Terin buharla?mas?yla da insan serinler ve rahatlar. Bu da biberin ac? de?il yak?c? oldu?unu kan?tlar. Yak?c? özelli?i sa?layan kapsaisin maddesi kan bas?nç de?erlerini de de?i?tirebilir. Ayr?ca tükürük salg?s?n?n artmas?na yol açar ve sindirim sistemindeki emilimi sa?lar.
Kapsaisin maddesinin bir di?er özelli?i de ya?l? olmas?d?r. Biber yedi?inizde diliniz yanar ve su içme ihtiyac? hissedersiniz. Ancak su içti?iniz bu yanma hissi bir türlü sona ermez. Bunun sebebi de i?te demin bahsetti?imiz kapsaisin maddesinin ya?l? olma özelli?idir. Çünkü ya? ile su asla kar??maz. Bu durumdan rahats?z olanlar?n, su içmek yerine ekmek yemesi tavsiye edilir. Çünkü ekmek bu yak?c?l??? emer ve mideye ta??nmas?na yard?mc? olur. Ayr?ca süt de bu maddeyi çözer ve a??z temizli?ini sa?lar.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.