Beyzbol Nedir? Nasıl Oynanır?

0
16

4390_zko_teardrop-300x197Beyzbol’?un ç?k?? tarihi, her ne kadar kesin olarak bilinmese de 18.yy’da “Rounders” isimli ?ngiliz oyunundan geli?ti?i san?l?r. 1846 y?l?nda ABD’?de New Jersey?de yap?lan beyzbol maç?, kurumsal ilk beyzbol maç? olarak say?l?r. 1846′?daki maçtan sonra insanlar?n ilgisini büyük ölçüde çeken beyzbol, h?zl? bir ?ekilde yayg?nla?maya ba?lad?. Önceleri amatör olarak oynanan bu oyuna rekabet çok oldu?u için profesyonel oynanmaya ba?lad? ve 1871?’de Ulusal Profesyonel Beyzbol Oyuncular? Birligi kuruldu. Fakat bu birlik 1876 y?l?nda ad?n? de?i?tirerek Profesyonel Beyzbol Kulüpleri Ulusal ligi oldu. Amatör ve Profesyonel olarak oynanan Beyzbol oyunu git gide daha da heyecanl? ve ilgi çekici bir hale geldi ve 1901 y?l?nda Amerikan Ligi kuruldu. Amerikan Liginin kurulmas?ndan iki y?l sonra ilk defa iki ligin ?ampiyonlar? birbiriyle maç yapt? ve 1905 y?l?nda liglerin kar??l?kl? anla?mas?yla Dünya Serileri ismi alt?nda iki ligin ?ampiyonlar? kars?la??rlar ve böylece beyzbol sezonunu bitirirler.Beyzbol sporunun ilk defa uluslararas? alanda yer almas?, 1904 y?l?nda St.Louis olimpiyatlar?nda yap?lan gösteri maç? olmu?tur. Ve bu gösteri maç? 1912 y?l?nda, Stockhom olimpiyatlar?nda da tekrarlanm??t?r. ?kinci gösteri maç?ndan tam 26 y?l sonra 1938 y?l?nda Uluslararas? Beyzbol Federasyonu kuruldu ve Londra?da Beyzbol için ilk defa Dünya Kupas? müsabaka maç? düzenlenmi?tir. Giderek büyüyen bu spor daha sonralar? Avrupa ve Asya Beyzbol Federasyonlar?n?zda kurulmas?na sebep oldu. Beyzbol, Olimpiyatlarda ilk resmi giri?ini, 1992 y?l?nda Barcelona Olimpiyatlar?nda imza atm??t?r.

Beyzbol, 27 metrelik bir kare alanda oynan?r. Sahan?n etraf? çitle çevrili olur ve saha iç alan, d?? alan olarak ikiye ayr?l?r. Kare seklindeki sahan?n her bir kösesi bir kale olur ve bu kalelerden bir tanesi say? kalesi olarak say?l?r ve di?er kaleler bu kale say?s?n?n saat yönünün tersine gidilerek 1?den 3?e kadar s?ralan?r. Say? kalesinde plastikten beyaz bir plaka bulunurken di?er kalelerde küçük birer yast?k bulunur. ?ç alan?n ortas?nda ?Pitcher? ad?nda bir tümsek yer al?r. Kalelerin, kaleler aras?ndaki yollar?n ve f?rlatma tümse?inin d???ndaki her yer çimle kapl? durumdad?r.
Beyzbolda tak?mlar dokuzar ki?iden olu?ur, müsabaka ise dokuz devreden olu?maktad?r. Her bir devrede s?ras?yla tak?mlar hücum hakk?na sahip olur ve ilk hücum hakk?n? deplasman tak?m? daha sonra ev sahibi tak?m? hücum hakk?n? kullan?r. Sahada hücum yapacak tak?mdan battery yani topa sopas?yla vuracak olan tek k??? durur. Topa vuracak (batter) adam?n 18 metre uza??nda rakip tak?mdan ?Pitcher? yani topu f?rlatacak ki?i durur. Batter?’in arkas?nda savunma yapan tak?mdan ?Catcher?, yüzüne top gelmesine kars? önleyecek kask ile durur. Catcher elinde büyük eldivenle duran ki?idir ve Catcher??nda arkas?nda sakatl?k olup olmad???n? kontrol edecek hakem bulunur.