Beynimize Faydalı Gıdalar

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Bizler saç?m?za, aya??m?za, hatta t?rna??m?za bile zaman ay?r?p ilgilenirken, bak?m yaparken en önemli organ?m?z olan beyni hep kendi haline b?rak?r?z. Nas?l olsa çal???yor, dü?ünüyoruz, fark?nda bile olmay?z ona gelen zararlardan, telefonla konu?may? severiz, konu?uruz saatlerce ama dü?ünmeyiz beynimize gelen elektromanyetik dalgalardan nas?l zarar gördü?ünü. Beynimiz hiç durmadan çal??an bir makinedir, tüm hayati fonksiyonlar?m?z? yöneten, hangi bilim alan?nda, sanat alan?nda ba?ar?l? olaca??m?z? yöneten, gülmemizi sa?layan strese kar?? duyarl? olan. Asl?nda yeni olu?maya ba?layan bir beynin inan?lmaz güçleri vard?r, tamamen ö?renmeye programlanm??t?r ama gerek çevresel gerek psikolojik faktörler o andan itibaren beyne gereksiz sinyaller gönderip ona zarar vermeye ba?lar. O halde beyni korumak ve ona ek yararl? g?dalarla ona yak?t vermek beynin daha iyi çal??mas?n? da?layacakt?r.Örne?in y?llar boyu anne sütünün yararlar? hakk?nda birçok ?ey yaz?ld?, peki nedir anne sütünü bu kadar yararl? k?lan? Anne sütünde hayati önem ta??yan kolin maddesi en yüksek seviyede vard?r. Bu nedenle uzmanlar haf?za ile ilgili olan beyin lobunun bebeklikte yeterli kolin al?nmas?yla geli?ece?ini söylüyorlar.
Peki yeti?kinlerin alabilece?i kolin içeren neler vard?r? Anne sütünden sonra s?ras?yla soya ürünleri, ye?il yaprakl? sebzeler, karnabahar, yumurta sar?s?nda oldu?u biliniyor.
Sa?l?kl? beslenme beraberinde birçok ?ey getiriyor, alg?m?zda oldukça farkl?l?k yaratt??? bilinen bir gerçektir. O halde tüketilen g?dalarla zihnin çal??ma performans?, protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallerden olu?an bir beslenme program? ile beynin performans?n? artt?rabilinir.
Peki yenilen hangi g?da ile beyin fonksiyonlar?na ve zihin aktivitelerine fayda sa?lan?r?