Bengi Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197S?ra dans? olarak ba?layan bengi, oyunun ilerleyen k?s?mlar?nda halka biçimine dönü?mektedir. Oyunu efe ba?? yönetir ve onun komutu do?rultusunda figürler uygulan?r. Oyun efe ba??n?n meydana ç?kmas? ile ba?lar, daha sonra efeye k?zanlar olarak tabir edilen di?er dansç?lar oyuna kat?l?r. Dans?n içeri?i zeybe?i an?msatmaktad?r.Bengi dans?n?n ortaya ç?k??? hakk?nda kesin bir bilgi yoktur. Baz? kaynaklara göre, Müslümanl???n Türkler aras?nda yay?lmaya ba?lamas?yla ortaya ç?kan kabile kavgalar?nda, dü?man kabilelerin en güçlü sava?ç?lar? meydana ç?kar?l?r. Bengi de, aralar?nda geçen sava?? kazananlar?n, ald?klar? esirlerin etraf?nda düzenlenen ?enli?in anlat?lma biçimidir.  Di?er baz? kaynaklara göre ise, sava?a ç?kmadan önce düzenlenen töreni ve sava??n kazan?lmas? durumunda yap?lan ?enlikleri anlatan kutlama biçimidir.
Gezinme havas? ile ba?layan bengi, bengi havas? ile devam eder. Genel olarak a??r bir tempoya sahip olan dans, yine de a??r zeybeklerden daha h?zl? oynanmaktad?r. Gezinme, kollu ve kolsuz yürüyü?, sa?a ve sola yar?m dönü?ler, diz çökme gibi pek çok figür, zeybek ve bengide ortak figürlerdir. Bu yönü ile halk aras?nda bengiye, bengi zeybe?i ad? da verilmektedir. Bengi, günümüzde, Bergama bölgesinde hemen hemen her dü?ün, toplant? ve törende yayg?n olarak oynanan halk dans?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.