Bebeğiniz 9 Aylık Olduğunda…

0
34

4390_zko_teardrop-300x1979 ayl?k bir çocuk için her yer,her dolap,her çekmece onun için s?rlarla doludur.Bu dönemde bebek kedi merak?na sahiptir. Evde 9 ay?na girecek çocuklar?n aileleri kesici aletleri,ula?abilecek yerlerdeki ucu sivri e?yalar?,ilaçlar? kald?rmal?d?r.Bebe?in 9 ayl?k döneminde göz koordinasyonlar? ve el koordinasyonlar? daha h?zl? geli?meye ba?lar.Parmaklar?n? ve ellerini daha h?zl? kullanmaya ba?lar.F?rlatma,vurma bu dönemde bebek için favori oyunlardand?r.
9 ayl?k dönemde bebek verdi?iniz komutlar? rahatl?kla anlad???n? unutmay?n! C?z ve hay?r onun için korku yaratacak kelimelerdir.Yapt??? yaramazl?klar? daha çok oyunlarla anlatmal?s?n?z ki çocuk bundan zararl? bir ?ekilde etkilenmesin.9 ay?n sonuna do?ru bebe?iniz desteksiz ayakta durmaya ba?layacakt?r.Tabii ki bu daha geç ve daha erken olabilir kesinlikle çocu?un geli?mesine ba?l?d?r.Bu ayda bebe?inizin konu?ma merak? da artacakt?r.Bu konuda ona yard?mc? olmak annelerin en büyük görevidir.Ne kadar yard?mc? olsan?z da bebe?inizi konu?turmaya zorlamay?n?z.18 aydan önce bu mümkün de?ildir.Anne ve babalar özellikle bu dönemde çocuklar?yla daha fazla vakit geçirmeliler.Konu?mal?,oyun oynamal? k?saca bol bol vakit geçirmelilerdir.Bebeklerinin geli?iminde bu çok önemlidir.9 ayl?k çocuk bu dönemde kendini özgür hissetse de anne ve babas?na oldukça ihtiyac? vard?r.
Bebe?in 9 aya gelmeden önce anne sütüyle beslenmelidir.9 aydan sonra hala çocu?unuz emmek isteyebilir.Bir çocuk doktoruyla görü?meli ve çocu?unuzun buna haz?r olup olmad???n? ö?renmelisiniz.9 ayl?k bir çocuk sosyal çevresinde ya??tlar?yla oldukça vakit geçirir.Onlar?n yapt?klar?n? kendisi de yapmaya ba?lar.Örne?in oyun oynarken a?layan ya??t?n? görürse bebe?inizde a?lamaya ba?layabilir.?lgiyi üzerinde görmek ister, etraf?ndaki insanlar?n ilgisini çekmek için taklitler yapar,el ç?rpar.Parmaklar?n? ve ellerini daha çok kullanmaya ba?lar baz? ?eyleri kolayl?kla kavrayabilir.Emekler ve desteksiz yürümeye çal???r.En önemlisi de koltuklara masalara t?rmanmaya çal??abilir.Nesneleri bulabilir,alg?layabilir,devaml?l??? olan oyunlardan so?ur ve s?k?l?r.Anneler için bu dönemde zor olan en önemli ?ey bebek bezinin ba?lanmas?na direnir.Yat?rd???n?zda uyumaktan kaçabilir ve odadan ç?kt?n?z da a?lamaya ba?lar.
Bebe?in geli?imi için bu dönemde oyun çok önemlidir.E?itici oyuncaklar daha sa?l?kl?d?r.9 ayl?k bebe?in güvenli?i için yutabilece?i nesneleri kald?rmay? da unutmay?n.