Başarıyı Getiren Şey: Tutku

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Tutku dedik de?il mi? Tutku!
Ben birçok dü?ünürün, büyük bilim adamlar?n?n, büyük sanatç?lar?n söyledi?ine kat?l?yorum; ?nsan tutkusunun pe?inde gitti?inde ba?ar?y? kovalamaz ba?ar? onu kovalar. Tarih bu konuda tekerrüründe istisna göstermedi göstermez. Kendimden örnek verece?im ben ?u an kendimi sorumlu oldu?unu gördü?üm ?eylerden dolay? ve mutlu etmek istedi?im insanlar? mutlu etmek için hiç ama hiç istemedi?im bir mesle?i okuyorum. ?uan bilmiyorum ama, belki ilerde o mesle?i yapaca??m. Diyorsunuzdur okuma diye ama her zaman denildi?i kadar kolay olmuyor yapmak. Bazen yapmak zorunda oluyoruz. Derler ya insan küçükten belli eder ne olaca??n? asl?nda ya?ayaca?? o koskoca ömrün bütün izleri daha çok küçükken bellidir. Ama aile bask?s?, çevre bask?s? hep bir bask?. Bunu neden art?k a?am?yoruz.Zaten bizden önce bunu a?amayan bir e?itim sistemi var dünyan?n nerdeyse tamam? denebilecek kadar büyük bir k?sm?nda. Tutku öyle bir ?eydir ki; Onun için yok diye bir ?ey yoktur. ?nsan tutkusunu yaparken yokluktan varl?k yaratabilir. Her ?eyi olumlu kullanabilir. Her ?ey gerçekten olumlu oldu?undaysa harikalar yarat?r. Ama tutkusu olmayan bir i?te ister olumlu olsun ister olumsuz her ?ey ona engel olur. Ne kadar denerseniz deneyin bu böyle olur. Yapt???n?z i?in içinde a?k yoksa o i?ten o duygusuzluktan hiçbir ?ey olmaz. Küçükken sorulan ?u soru yok mudur? Büyünce ne olacaks?n? Ya bu soruyu sormak o kadar saçmad?r ki. ?nsan bunu söyleyemez gösterir. Zaten sen sormasan da o çocu?un yapt??? her davran?? her i? sana büyünce ne i?te iyi olaca??n? gösterir. Bu mükemmel bir toplumun ütopyas? de?il midir?
Bazen Her ?ey güzel korkacak bir ?ey yok demek gerek. E?er yapabiliyorsak de?il bunu demek gerek! Çünkü olacak göreceksiniz herkes tutkusu olan? yapt???nda ba?ar? onu kovalayacak o ba?ar?y? de?il. Korkmay?p denemeliyiz. ?z b?rakmak istiyorsak demeliyiz…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.