Ballıca Mağarası – Tokat

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Ma?aran?n çe?itli yerlerince ‘küçük yarasa’ gruplar? ayr? bir turistik önem katmaktad?r ve bu yarasalar ma?arada bulunan en belirgin canl? grubudur. Ma?arada yaz-k?? ortalama s?cakl?k 17-19 derece aras?ndad?r ve ortalama nem %55′i a?maktad?r. Ma?aran?n içerisindeki oksijen d??ar?ya göre daha fazlad?r, ast?m hastalar?na ma?ara iyi gelmektedir. Hatta normal insanlar bile 90-95 metre inip ç?kt?ktan sonra hiç yorulmad?klar?n?, içerideki havan?n çok temiz oldu?unu ve insana bir dinamizm kazand?rd???n? söylerler.
Havuzlu Salon denilen yer hemen giri? k?sm?nda yer al?r. Nem oran? ma?aran?n di?er bölgelerine göre biraz daha dü?üktür. Burada ta?lar?n üzerinde pul pul bir yap? vard?r ve bu bölümün yap?s?ndan dolay? eskiden yerle?im yeri olarak kullan?ld??? sonucuna var?labilmektedir. Büyük Damlata? Salonu, Yeni Salon, Mantarl? Salon gibi bölümleri bulunmaktad?r. Bu bölümlerin her birinin ayr? bir güzelli?i ve özelli?i vard?r. Herkesin bu güzel ma?aray? gezip görmesi gerekmektedir. Ball?ca Ma?aras? Nisan,2012 itibariyle Kültür ve Turizm Bakanl??? bünyesinde cüzi bir ücretle ziyaretçilerini beklemektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.