Balık Pulu Hastalığı(İhtiyoz) ve Tedavisi

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Yeni do?an bebeklerin cildi normal ko?ullarda canl? ve taze olmakta, bebekler için üretilmi? losyonlardan ba?ka ek nemlendiriciye ihtiyaç duyulmamaktad?r. Fakat baz? do?umlardan sonra bebeklerde görülen ciltte a??r? kuruluk, deri çatlamalar? ve dökülmeler ihtiyoz hastal???n?n ba?lad???n? ve önlem al?nmas? gerekti?ini gösterir.?htiyoz geçici bir durumdur. Çocukluk ya?lar?nda birden çok tekrarlanmas? söz konusudur. Hastal?k her görüldü?ünde vazelin ile cildin ovulmas?, laktik asit içeren kremler ile günde iki defa tedavi edilmesi gerekmektedir. Vazelin ile ovulan cilt nemi emdi?inde gündüz vakti ve gece vakti krem ile tekrar nemlendirilmelidir.
Baz? kapl?ca sular?n?n bal?k pulu rahats?zl???na iyi geldi?i bilinmektedir. Hatay taraf?ndaki kapl?calarda hastal??a kal?c? çözüm oldu?u. ve deneyen ki?ilerde bir daha görülmedi?i söylenmektedir.Bal?k pulu hastas? olan ki?i ciddi bir risk alt?nda de?ildir. Hastal?k için önlem al?nmamas? yine bir risk olu?turmaz, yaln?zca ya?am kalitesinde azalma ve ho? olmayan bir görüntü olu?mas?na sebep olmaktad?r.
 
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.