Bakır Nedir? Bakırın Özellikleri, Bakır Madenleri ve Kullanım Alanları

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Bak?r?n tepkimeye girebildi?i ba?l?ca asit çe?itleri vard?r. Bilinen bu asitler d???nda bak?r?n di?er maddelerle bir reaksiyona girmesi olanaks?zd?r. Tepkime olu?turulan asitler incelendi?inde bunlar yükseltgen özelli?i olan ve kendisiyle çe?itli kar???mlar olu?turabilen asitlerdir. Hidroklorik asit, Nitrik asit ve Yüksek s?cakl?ktaki Sülfürik asit bahsi geçen asit çe?itleridir.Madde aç?k ortamda uzun bir süre kalmas? neticesinde, içinde bulundu?u bölgenin hava ?artlar?na göre yüzeysel oksitlenme ve paslanmaya u?rayabilir. Bak?r üzerinde meydana gelen bu bozulma sürecine kimya dilinde ‘’Korozyon’’ ad? verilir. Korozyonun meydana gelmesinin sebebi maddenin d?? k?sm?n?n baz özellik ta??yan karbonat ile kaplanmas?d?r. Ba?ka bir özelli?i ise asit ortamda havayla daha çok oksidasyona (Molekülden elektron uzakla?mas?, molekülden Hidrojen atomunun uzakla?mas?, molekülden Hidrur iyonunun uzakla?mas? yada moleküle oksijen sokulmas? ) girebilir. Bu sayede ya? özellikli maddelerle tepkimeye girmek suretiyle emetik tuzlar? meydana getirir. Çok a??r? ?s?t?ld???nda k?z?lla?arak oksidasyona girmek suretiyle kararmaya ba?lar.
Kimyasal de?erlerine bak?ld???nda ;
Atom say?s? : 29
Atom kütlesi : 63,54
Özgül kütlesi : 8,9 g/ cm3
Kaynama s?cakl??? : 2567 o C
Erime s?cakl??? :1083,4 oC
Yükseltgenme dereceleri : +1 , +2
Elektron biçimlenmesi : (2, 8, 18 ) s1
Kararl? izotoplar? : 63 ve 65
?zotoplar? : 58 – 68 aras? olduklar? görülmektedir.
Bak?rla ilgili cevherler ise iki çe?ittir. Bunlardan ilki oksitli cevherlerdir. Oksitli cevherler dünya üzerinde Uzak Do?u ile Kuzey ve Güney Amerika’da ç?kart?l?rlar. Zambiya, ?ili ,Zaire ve Amerika bunlardan baz?lar?d?r. Cevherlerin ad? Atakamit, Azurit, Krizokol, Kuprit, Malahit, ve Melakonit olarak bilinmektedir. Bak?r cevherlerinin ikinci çe?idi ise Sülfürlü cevherlerdir. Yayg?n olarak ç?kar?lmakla birlikte onlarda Amerika ,Rusya, Zaire , Zambiya, ?ili ve Kanada’da i?letilir. Sülfürik cevherlerin ise ba?l?ca isimleri ?unlard?r: Enargit, Bornit, Pirit ve Tedraedrit
Bak?r?n incelenmesi gereken bir ba?ka yönü ise sahip oldu?u bile?ikleridir. ?imdi onlar? kolay an?a??labilmesi aç?s?ndan k?sa ba?l?klar halinde inceleyelim ;
A-) Bak?r I Oksit (Cu2O) : Kuprit olarak bilinir. Sahip oldu?u k?rm?z? renkten dolay? cam gibi maddeleri renklendirmek için kullan?l?r.
B-) Bak?r II Oksit (CuO) :Siyah renkli olmas?na ra?men bak?r II Hidroksit amonyakta çözünmek suretiyle camlara ye?il rengi vermek için kullan?l?r.
C-) Bak?r I Klorür (CuCl) : Hidroklorik asitte çözünerek Karbonmonoksidi so?urabilir ve kristal yap?l? beyaz renge sahip bir toz görünümündedir.
D-) Bak?r II Klorür (CuCl2) :Susuz Kalsiyum Sülfat yap?s?nda kayaç görünümünde sar? renkli halde bulunur. Çözünen iyonlar?n?n su ile çevrilmesi neticesinde de ye?il i?ne ?eklinde kristalle?meye u?rar.
E-) Bak?r Sülfat (CuSO4) : Önemi en yüksek olan Bak?r tuzudur. Eskimi? bak?rlar kavrularak sülfürik asitte çözülür bu i?lemden sonra madde mavi bir kristalimsi ?ekil kazan?r. E?er istenilirse elde edilen maddeye su kayb? ya?at?l?p veya yeniden su kazand?rmak suretiyle cismin mavi rengi kazand?r?l?p kaybettirilebilinir. Rengin de?i?kenli?inden dolay? ço?u zaman koyu renkli boyalar?n temel maddesini te?kil eder. Özelliklede siyah ve mor renkte. Di?er bir kullan?m alan?da antiseptik özelli?i sebebiyle baz? deri hastal?klar?n?n tedavisinde kullan?l?yor olmas?d?r.