Bağa Nedir? Hangi Hayvanlarda Bulunur?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197?ekil ve olu?um itibariyle ba?a incelendi?inde, cisim belli bir düzen ve yap?ya sahiptir. Yüzey düzgün dizilmi? levha görünümlü tabakalardan olu?ur. Üzerinde bulundu?u canl?n?n di?er hiçbir organ?yla benzer özellik ta??maz. Genellikle pulumsu bir görüntüye sahip olmakla birlikte bu durum de?i?kenlik gösterebilir. Biçim itibariyle ‘’deri levhalar?’’ and?rabilir ancak ortak hiçbir noktalar? yoktur. Yap? kemikimsi bir kat?l??a sahip oldu?u için olu?umuna yak?n olarak gösterilebilecek en iyi örnek baz? memeli hayvanlar?n ba?lar?nda yer alan boynuzlard?r. Ba?a ifadesi ço?u zaman kaplumba?a ve memeli tatular?n (ba? ve vücudunun tamam?na yak?n? ba?a kapl? hayvan) öteneklerini adland?rmak için kullan?lm??t?r. Hatta dünya üzerinde yaln?zca onlara itaf edilen bir terimdir. Di?er hayvanlar?n üzerinde bulunan buna benzer sert cisimler farkl? isimlerle an?l?r. Mesela salyangozlar?n üzerindeki döngülü sert yap? kabuk olarak nitelendirilir. Böceklerin ve çok ayakl?lar?n sert tabakalar? ise ‘’kutikula’’ olarak an?l?r.Vücudunda ba?a bulunduran hayvanlar ?ekil itibariyle incelendi?inde, sert tabaka birbiriyle kayna?m?? iki parçadan olu?ur ve ba? ile ayaklar için etraf?nda delikler meydana getirir. Kaplumba?a bu anlat?ma en yak?n olarak gösterilebilecek hayvand?r. Zaten ad?ndan da anla??labilece?i gibi ba?a terimini hem soyut hemde somut olarak bünyesinde bulundurmaktad?r. Kamlumba?alara benzer ?ekilde üzerlerinde ba?a bulunduran di?er canl?larda tatulard?r. Tatulardaki ba?a kal?n ve boynuzumsu bir deriyle çevrili kemikten levhalar toplulu?udur. Sar?l? bu sert yumak canl?ya yuvarlak bir görünüm verir ve onun esnek bir yap?ya kavu?mas?n? sa?lar. Di?er küçük levhalar ise bedenin geri kalan bölümünü örter.
?nsanl?k ba?ay? bir çok alanda kullanm?? ve bu yap?n?n özelliklerinden faydalanm??t?r. Tarihe ad? geçmi? baz? yazar ve seyahatlerini kay?tlara geçiren önemli ka?ifler, ba?adan yap?lm?? çe?it çe?it mobilyalardan notlar?nda bahsetmi?lerdir. Asl?nda ba?an?n ev e?yalar?n?n yap?m?nda kullan?m? uzak do?u insanlar?na aittir fakat dünyan?n zaman geçtikçe küreselle?mesi bu bilginin yayg?nla?mas?n? sa?lam??t?r. Çe?itli ustalar ba?ay? kakma sanat?nda kullanmak suretiyle ona ?ekil ve biçim verebilmi? ayr?ca kalay ve bak?r gibi madenlerle i?leyerek bu cismin kullan?m alanlar?n? geni?letebilmi?lerdir ancak geçen zaman içersinde kakman?n yerini sedefçili?e b?rakmas? kaç?n?lmaz olmu?tur çünkü ba?an?n hiç bükülememesi ve esnetilememesi bu duruma yol açm??t?r.
Güney Amerika’da ba?a f?rça çerçevelerinin ve yelpazeler ile taraklar?n yap?m?nda kullan?lmakla birlikte, pudra kutular?n?n kapaklar?nda da yer al?yordu. Günümüzde bu teknik ve eski imkanlar gittikçe azalm?? ve yerini yeni yöntemlere b?rakm??t?r. Atalar?m?z da y?llar önce ba?ay? birçok alanda kullanm?? ve uzun bir süre bu cismin dayan?kl?l???ndan faydalanm??lard?r. Ba?adan yap?lan tesbih, baston, tarak ve fincan zarflar? bunlardan baz?lar?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.