Bad Sector Nedir? Nasıl Oluşur?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Bad Sector Neden ve Nas?l Olu?ur?
Genellikle donan?msal hatalard?r ve herhangi bir yaz?l?m taraf?ndan düzeltilemez ya da onar?lamazlar,önlem olarak durdurulabilir ya da devre d??? b?rak?labilirler.Bad sector olu?umuna sebep olan genel nedenler ise ?unlard?r:
– Hard disk çal??ma s?cakl??? 50 dereceden yüksek oldu?unda risk artar
– A??r? nemli ortam
– Uzun süreli kullan?lan hard disklerde y?pranma ve zay?flamalar
– Disk üzerinde bulunan oksitlenme ya da a??nma durumu
– Çal???r haldeyken diske zarar vermek(dü?ürmek,sarsmak)
– Üretimi s?ras?nda meydana gelen hatalar…
Üretim esnas?ndan sonra sizlere ula?an diskler bad sector’u bar?nd?r?r ancak bu çok dü?ük ihtimaldir bu yüzden kaliteli markalar? tercih etmeniz önerilir.Bad sector olu?umu genellikle fiziksel olaylar sonras? meydana gelir bunun yan? s?ra uzun süreli kullan?m da bad sector için uygun bir durumdur.