Baalbek Şehri ve Tarihçesi – Lübnan

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Bu ?ehri ve mimariyi en çok tahrip eden Haçl?lard? ele geçirdi?i bölgeleri yak?p y?kmakla me?guldüler daha sonra Timur’un sald?r?lar? ba?lad?. Haçl?lar buray?  kale olarak kulland?klar? için mimari tamam?yle yok olmaya yüz tuttu. Bu bölge Osmanl?lar?n da eline geçti ancak Osmanl?lar buraya hakim oldu?unda Jüpiter art?k topra?a gömülmü? haldeydi. ?u an da bu bölgede 3 adet tap?nak mevcuttur, Jüpiter, Baküs ve Venüs tap?naklar? görülebilir ve incelenebilir ?ekildedir. Tap?naklar aras?nda en büyü?ü Jüpiter tap?na??d?r ancak bu tap?na??n çok iyi korundu?u söylenemez aksine Baküs tap?na?? gayet iyi korunmu? ve bak?ml? görünümüyle dikkat çekmektedir.
Bölge Osmanl? hakimiyetine girdikten sonra bir süre turistlere kapal?yd? çünkü askerler bu bölgedeydi ancak zamanla bu bölgeye turistler rahatl?kla u?rayabildi ve gezme,görme imkanlar? oldu. Depremler mimarilere zarar verdi ancak çok fazla y?pratmad?.2006 y?l?nda ?srail’in Baalbek ?ehrini bombalamas? sonucu titre?imler sayesinde mimari zarar gördü ve Unesco bak?m için teklif sundu.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.