Aziz Nesin Kimdir?

0
18

4390_zko_teardrop-300x197As?l ad? Mehmet Nusret Nesin olan ve edebiyat?m?z?n en sa?lam direklerinden biri olan Aziz Nesin, 1915 tarihinde Heybeliada’da do?mu?tur. Aziz Nesin’in babas? Abdülaziz Bey, o?luna çok küçük ya?larda çe?itli Kur’an surelerini okutarak ona ilk e?itimini vermeyi amaçlar. Okul ça?? gelince ise Aziz Nesin, babas?n?n iste?i üzerine haf?z olma gayreti ile mahalle mektebine yerle?tirilir. Bu s?rada Ali Galip ile tan??an Aziz Nesin, birçok anlat?s?nda ondan Galip Amca diye bahseder ve hayat?nda büyük bir öneme sahip oldu?unu söyler.Bir kaynakta o y?llar? ve Ali Galip’i Aziz Nesin ?u ?ekilde kaleme alm??t?r;“Galip Amcam bir roman: Arapça, Farsça, Frans?zca ve yüksek matematik bilen, ?iirler yazan bir Rufai ve Kadiri dervi?i… Zaman?na göre çok devrimci ilerici bir adam oldu?u için,ne hocalarla ne ?eyhlerle uyu?abilirdi; bu yüzden i?i gücü de yoktu. Hem de hattatt? hem de beste yapard?, hem de mar? bile bestelerdi.”
“Beni Galip Amcam okuttu. ?lkin ondan okuma yazma ö?rendim, sonra Arapçaya ba?lad?k; Emsile, Bina, Maksut… Sekiz ya??mda haf?z oldum.” *
Bu ?ekilde bir e?itim sürer iken Aziz Nesin bir süre sonra mahalle mektebinden ayr?larak Kanuni Sultan Süleyman ?ptidaî Mektebinin s?nav?na girer ve s?navda daha önce Ali Galip’ten ald??? dersler neticesinde üstün bir ba?ar? göstererek okula ba?lar. Ancak bir süre sonra babas? her zamanki define arama i?ine ba?lar ve uzun bir süre kendisinden haber al?namaz. Bunun üzerine o y?llarda babas?z çocuklar?n okutuldu?u Darü??afaka’ya yazd?r?l?r. Ancak babas?n?n sa? oldu?unu bilen Aziz Nesin vicdani bir huzursuzlu?a sahip olur ve sürekli okuldan kaçmaya ba?lar. Bu kaç??lar nedeniyle Aziz Nesin, okuldan at?l?r.
Bu günlerde annesini de kaybeden Aziz Nesin, baz? u?ra?lar neticesinde s?nava girerek ilkokul diplomas? al?r ve ortaokula ba?lar. Annesinin ölmeden önce onun okumas? ile ilgili kurdu?u cümlelerden etkilenen Aziz Nesin, okulunda büyük ba?ar? gösterir. Son olarak 1935 y?l?nda Kuleli Askeri Lisesini bitirerek Harp Okulu’na geçer. Buradan subay olarak mezun olan Aziz Nesin, 1937 y?l?nda Güzel Sanatlar Akademisi’ne girer ve birçok sanat dersi al?r. Bir yandan Askeri Fen Tatbikat Okulu’nda e?itim gören Aziz Nesin, bu okulu 1939 y?l?nda bitirir. Ancak bu okulda Vedia Han?m ile tan???r ve mezun oldu?u y?l evlenir. Vedia Han?m ile Aziz Nesin’in Ate? ve Oya ad?nda çocuklar? olur ancak 1948 y?l?nda bo?an?rlar.