Ayna Nedir, Nasıl Yapılır ve Cam Aynanın Bulunuşu

0
34

4390_zko_teardrop-300x197?lk ayna k?vr?k ve iyi cilalanm?? metal parçalar?ndan olu?uyordu.Zamanla geli?en imkanlar ile birlikte 14.yy ‘ da Venedikliler i?lenmemi? cam aynalar yapt?lar.1835 ‘ de Alman bir kimyager bugün kulland???m?z gümü? astarl? aynalar? geli?tirdi.Bir aynan?n yolculu?u bo? bir cam ile ba?lar.Bo? cam önce fabrikan?n y?kama bölümünde su ve bir tür topraktan elde edilmi? toz haldeki seryumoksit ile bas?nç uygulan?r ve dönen f?rçalar yard?m? ile camda bulunan ya? ve di?er bile?enlerin temizli?i yap?l?r bu i?lem yakla??k 1 dakika sürer.Bu i?lemden sonra cam mineralsiz ve s?cak su ile durulan?r.Çe?me suyundaki mineral ilerleyen süreçlerde kullan?lan metallere zarar verebilir bu yüzden cam mineralsiz su ile durulan?r.Bu i?lemden sonra cam?n arkas?n? s?v?la?m?? teneke olu?turur.Bu i?lem, ikinci metal olan normalde cama yap??mayan gümü?ün cama yap??mas?n? sa?layacakt?r.Burada uygulanan gümü? kimyasal bir etkinle?tirici ile kar??t?r?lm?? ve s?v? haldedir.S?v? halde bulunan gümü? teneke ile etkile?ime girdi?i saniyeler içerisinde kat?la?maya ba?lar ve art?k camda bir yans?ma olu?ur.Art?k aynam?z olu?maya ba?lam??t?r.
Bu i?lemlerden sonra püskürtücüler yard?m? ile düzene?e geri dönecek olan fazla gümü? at?l?r.Ayna üzerindeki gümü? s?r 2 kat at?lan boya ile muhafaza edilir.Fakat bu i?lemde kullan?lan boyalar gümü?ü uzun süre muhafaza edemez bunun için 1 kat bak?r püskürtülür. Fazla bak?r püskürtücüler yard?m? ile temizlendikten sonra s?ra 71 Santigrat derecedeki f?r?nda kurutulmaya gelir bu i?lem uyguland?ktan sonra ayna yüzeyinde bulunan nem 75 saniye gibi k?sa bir süre içerisinde buharla?t?r?l?r.
F?r?ndan ç?kar?lan ayna perde kaplay?c? denen boya püskürten bir makineden geçer bu i?lemden sonra ayna 98 Santigrat derecedeki ikinci bir f?r?nda 1 dakika 45 saniye süre içerisinde kurutulur.F?r?ndan ç?kan ayna ikinci bir kat boya için tekrar perde kaplay?c?dan geçer ve bu defa farkl? olarak 118 Santigrat derecedeki bir f?r?nda kurutulur.Bu i?lemlerden sonra ayna 2 kat asit ile y?kan?r.Kontrol edilmek için ba?ka bir bölüme al?nan ayna üzerinde herhangi bir hava kabarc??? oldu?u takdirde o k?s?m kesilerek at?l?r.Sipari? verilen ölçülerde bilgisayar destekli çok ince çal??an makinelerede kesimi yap?ld?ktan sonra kar??m?za gelir.
Asl?nda yap?m? çok basit gibi gelen aynan?n bo? bir camdan kar??m?za nas?l ç?kt???n? ve ne gibi yollardan geçti?ini ö?renmi? olduk.