Ay’ın Gizemli Yüzü ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Dünya’m?z?n uydusu Ay y?llard?r gizemini korumakta fakat bunlar hakk?nda çok az bilgi yeryüzüne yans?t?lm??t?r,ilginç olan ise ortaya konmayan ve gizlenen baz? bilgilerdir.NASA n?n web sitesine göz att???m?zda halka sunulan foto?raflar?n bile zaman zaman sayfadan kald?r?ld??? ve sürekli bulundurulmad??? dikkatimi çekmektedir. Dünya’m?za göre daha çok meteor ya?muruna tutulan Ay buna ra?men hala ayakta kalmay? ba?arabilmi?tir.Meteor ya?murlar?n?n çok s?k ya?anmas? büyük ve derin çukurlar?n olu?umuna sebebiyet vermektedir.Bir süre önce Ay’?n ölü gezegen oldu?unu ortaya atan Amerikal? baz? bilim adamlar? ise bu gizemi fazlas?yla korumaktad?r küçük bir ara?t?rmayla Amerika’n?n ölü gezegen söyleminden sonra hala gizli bir ?ekilde Ay üzerindeki incelemelerini sürdürdü?ü NASA taraf?ndan aç?klanm??t?r.
Basit bir ak?l yürütmeyle bu i?in gizemini kavrayabiliriz diye dü?ünüyorum ?öyle ki;
Amerika bu i?i ulu orta yapmaktansa gizliden yürüterek bilim alan?nda her zaman oldu?u gibi büyük pay? kendine almay? planlayacakt?r foto?raflar?n gizlenen k?sm?n?n Amerika taraf?ndan ortaya konulmad??? da bir gerçektir.
Yaz?n?n ba??ndan beri Amerika üzerine yo?unla??lm?? gibi görünse de Rusya da bu bilimsel olay üzerinde fazlaca paya sahiptir.