Ayasofya’nın Sırları

0
29

4390_zko_teardrop-300x197El Terlemesini Bitiren Terleyen Direk: Ayasofya’ n?n k?ble yönünde bulunan kap?lardan sol taraftakilerin en sonuncusunun içinde bulunan sütun, mermerden yap?lm?? ve her mevsim ?slak. ??te bu her zaman nemli olma özelli?i bu sütuna ” terleyen direk ” unvan?n? kazand?rm?? durumda. Mermerden yap?lm?? olmas?na ra?men yerden ilk 1 metrelik k?sm? bak?rlarla kapl?. Bu direk sa?lad??? faydayla da dikkat çekiyor. Elleri çok terleyen insanlar, bu direk üzerinde bulunan deli?e parmaklar?n? sokarlarsa el terleme problemleri sona eriyor. Bunu birçok ki?i denemi? ve gerçekten durumun böyle oldu?u anla??lm??. Peki bu dire?in yaz k?? demeden nemli kalabilmesinin nedeni ne? Bu sorunun cevab?na yönelik 2 farkl? inan?? var. ?lki eskiden bir depremde y?k?lan kubbenin restorasyonunda Mekke’ den getirilen zemzem suyunun bu dire?in harc?na kar??t?r?lmas?ndan dolay? bu durum ortaya ç?k?yor. Di?er inan??a göre ise Hz. H?z?r Bu dire?e dokunarak yönünü Mekke’ ye do?ru çevirmi?. Tabi bu inançlarda Osmanl? Devrinin etkisi büyük. En bilimsel aç?klamas? ise bu dire?in gözenekli olu?u. Ayr?ca sahip oldu?u k?lcal bir yap? var. Bu sayede temelde bulunan suyu al?yor ve dire?in yüzüne gözenekler yard?m?yla ç?kar?yor. Ancak neden sadece bu dire?in bu ?ekilde yap?ld??? ise hala soru i?areti.Büyük Salondaki Kuyu: Gizemi çok olan yap?lar?n halk aras?ndaki inan??lar? da çok fazla oluyor. Ayasofya da içindeki birçok gizemli yap?yla halkta çok say?da farkl? dü?ünceler geli?tirmi?. Bu kuyu da onlardan biri. Öyle ki kalp hastal??? olanlar bu kuyuya geliyor ve sabah namaz? k?ld?ktan sonra bu kuyunun suyundan içiyorlar. Tabi müze haline getirilince bu gelenek de sona ermek zorunda kald?. Bu kuyu 50 cm.’ lik bir çapa sahip. Suyu ise çok tatl? de?il ancak mineral yönünden zengin. Derinli?inin 7 metreden fazla oldu?u tahmin ediliyor. Kalp hastal???na iyi geldi?i dü?üncesinin bir temeli vard?r mutlaka. Ancak bilimsel bir aç?klama için ara?t?rma yap?lmas? gerekir. Fiziksel bir ara?t?rma mevcut olmasa da baz? uzmanlar bu suyun psikolojik olarak hastalar? etkiledi?ini dü?ünüyor. Yani hasta suyun iyi gelece?ini dü?ünüyor ve zamanla buna kendini inand?r?yor. Böylece geli?en umut sayesinde beyindeki üzüntü kanallar?n?n etkisi azal?yor. Bu da hastan?n kendini iyi hissetmesine sebep oluyor.
Ayasofya’ y? Y?kaca??na ?nan?lan Tabut: Ayasofya içindeki k?ble kap?lar?ndan ortada bulunan?n?n iç taraf?nda bir tabut mevcut. Bu tabutun içinde Kraliçe Sofya’ n?n oldu?u biliniyor. Üstelik buradaki kubbede 4 melek figürü var. Azrail, ?srafil, Cebrail ve Mikail meleklerinin figürleri olan bu resimler ile tabut aras?nda bir ili?ki kurulmu? ve yüzy?llard?r tabutun yeriyle oynan?rsa Ayasofya’ n?n y?k?laca?? dü?üncesi geli?mi?.
Kubbedeki Pençe: Yap?n?n güneydo?u k?sm?nda bulunan kubbenin deste?i olan fil aya??n?n tepesinde yerden 6 metre yüksekte bulunan bir iz var. Bu iz büyük bir ele benziyor. Pençeye benzetenler de var. ?nan??a göre Fatih Sultan Mehmet’ in at?n?n ürkmesiyle bu sütuna dayanm??. At debelenirken bu yap?y? tahrip etmi?. Ancak 6 metre yükseklikte bulunan bir bölgeyi at?n nas?l tahrip etti?i muamma. Kendili?inden olu?mad??? da a?ikar. Çünkü böyle bir görüntü, yap?y? olu?turan unsurlar?n çe?itli sebeplerle dökülmesi sonucu olu?abilecek bir görüntü de?il.
Ayasofya’ n?n baz? tarihi olaylardaki yeri de ?öyle:
Ortodokslar ve Katoliklerin Darg?nl??? Ayasofya’ da Ba?l?yor: 1054 y?l?nda bir ayin esnas?nda papan?n gönderdi?i bir temsilci patri?in aforoz edildi?ini bildiriyor. Ayinde bulunanlar olay ç?kart?yor ve ayin tamamlanam?yor. Ortodoks Kilisesi ve Katolik Kilisesi bu olay yüzünden tam 911 y?l boyunca darg?n ve ayr? duruyor. 1967 y?l?nda Papa 6. Paul’ un Ayasofya’ y? ziyaretiyle bu darg?nl?k manevi anlamda son bulmu? oldu.