Ayakta Su Toplamasının Nedeni Nedir ve Tedavisi Nasıldır?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Ayakta su toplayan yeri patlatmak e?er su kabarc??? küçükse patlat?lmamal?d?r. Ama toplanan su kabarc??? büyükse a?r?y? geçirmek için steril bir ?ekilde suyu d??ar? ç?karmak do?rudur. Tahri?e ba?l? su kabarc?klar? için nemlendirici kremler, bakteriye ba?l? su kabarc?klar? içinse mutlaka hem a??zdan al?nan antibiyotikler hem de deriye do?rudan uygulanan antibiyotikler kullan?lmal?d?r. E?er su kabarc??? uzun süreli aya??n?zda kal?yorsa ve geçmiyorsa bunlar bakterilere ba?l?d?r ve ciddi sorun te?kil edebilirler. Bu gibi durumlarda doktora ba?vurmak gerekir.
Ayakta su toplanmamas? için; ayakkab? iyi seçilmelidir.Ayakkab?n?n yan?nda kullan?lan çorapta çok önemlidir. E?er ayaklar?m?z çok terliyorsa pamuklu çoraplar tercih etmeliyiz. Ya da daha özel çoraplardan kullanmal?y?z. Olu?an su kabarc???n?n nas?ra dönü?memesi içinse, öncelikle çok fazla yürümemek gerekir. Su kabarc?klar?n?n iyile?me sürecinde kullan?lan nemlendirici kremler nas?r olu?umunu engeller. Bununla birlikte aya?? vuran yada çok s?kan, topuklu ayakkab?lar tercih edilmemelidir. Aya??m?zda su kabarc??? olu?turan ayakkab? 2 gün üst üste giyilmemelidir. Ayaklarda rahat ayakkab?lar e?er yaz ise parmak aras? terlikler tercih edilmelidir.
Ayaklar vücudun tüm yükünü ta??yan en önemli bölümüdür. Bu nedenle banyo sonras?nda ayaklar? nemlendirmek ayaklarda nas?r olu?umunu ve çe?itli ayak rahats?zl?klar?n? engellemektedir.
 
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.