Ayak Kokusunun Nedeni Nedir? Gidermenin Yolları Nelerdir?

0
26

4390_zko_teardrop-300x197Ayaklar ve eller vücudumuzun di?er k?s?mlar?ndan daha fazla ter bezi ihtiva ederler. (yakla??k her inç kare ba??na 3000 bez). Ellerimiz her ne kadar terlese de havayla temas etti?inden ayaklar?m?zdaki gibi koku üretmezler.Ayakkab?lar; terin ve rutubetin birle?mesiyle karanl?k ve s?cak ortamda normalde derimizde ya?ayan bakteri üremesinin artmas?na zemin haz?rlar. Bakteri, ayak kokusu ile birle?erek izovalerik asidi üretir. Böylece daha fazla nem daha fazla bakterinin üremesine, h?zla ço?almas?na ve daha fazla koku olu?umuna sebep olur. Ayak Kokusunun Nedenleri
Ayaklar?n kokmas?n?n temelde 2 sebebi vard?r. Ya ayakkab?n?z koku yap?yordur ya da ayaklar?n?z terlidir. Ayaklar terli oldu?unda bakteriler ile etkile?imleri daha kolay olur ve bu durum kokuya sebep olur.
Ayak kokmas?n?n bir di?er sebebi de genetik olmas?d?r. Stres, kilo, kullan?lan ilaçlar ve hormonal de?i?iklikler de vücudun daha fazla ter üretmesine sebep olabilmektedir.
Ayak Kokusunu Gidermenin Yollar?   
– Bakteri seviyesini minimum seviyede tutmak için ayak bak?m? al??kanl?k haline getirilmelidir. Her gün ayaklar ?l?k suda orta sertlikte bir sa.bun kullan?larak y?kanmal? ve iyice kurulanmal?d?r.
– Günün sonunda ayakkab? ve çoraplar de?i?tirilmelidir. Ayaklar s?k s?k ilaç içermeyen bir bebek pudras? veya ayak pudras? ile pudralanmal?d?r.
– Ayak parmak aralar? ve taban? kontrol edilmeli, mantar enfeksiyonu gözlemlendi?inde do?ru tedavi uygulanmal?d?r.
– Çorap al?n?rken kal?n, pamuklu ve yumu?ak çoraplar?n ayaktaki teri çekmeye yard?mc? olabilece?i unutulmamal?d?r. Naylon çoraplar giymekten kaç?n?lmal?d?r.
– Ayakkab? al?n?rken plastik ayakkab?lar yerine, deriden veya ayaklar?n?z?n nefes almas?n? sa?layan malzemelerden yap?lm?? ayakkab?lar tercih edilmelidir.
– Ayn? çift ayakkab? iki günden fazla giyilmemeli, her giyimden sonra 24 saat havaland?r?lmal? ve koku kaybolmazsa ayakkab?lar at?lmal?d?r.
Yukar?da sunulan çözüm yollar?na ra?men aya??n?zdaki koku hala geçmediyse o zaman bir doktordan yard?m almakta fayda var demektir. Çünkü bu durumun sebebi genetik olabilmektedir.