Avrupa’nın En Yüksek Binası: ”The Shard”

0
27

4390_zko_teardrop-300x197The Shard binas?n?n yerle?ime aç?lma tarihi ?ubat 2013 olarak belirlenmi?tir. Ayr?ca bu binan?n Londra’y? en yüksek noktadan gören 360 derecelik bir mekan? da halka aç?lm??t?r. The Shard binas?n?n yap?m?n? LBQ ?irketi, Katar Devleti ve Katar Bankas? sa?lam??t?r. 6 Temmuz 2012 y?l?nda aç?l??? yap?lan The Shard binas? Londra’n?n yeni simgesi durumuna gelmi?tir.Avrupa’n?n en yüksek konumunda olan bina, dünyan?n en yüksek 59.yap?s? olarak tarihe geçmi?tir. 11 bin cam panel ile kaplanan dikey yap? ak?amlar? ???kland?rma ile ayd?nlat?larak harika bir görünüme sahip olabilmektedir. Binan?n içinde her birine yakla??k 62 milyon Euro de?er biçilen 50 süper lüks daire bulunmaktad?r. 12 bin ki?i kapasiteli olan The Shard binas?n?n maliyeti 450 milyon Euro’dur.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.