Avrupa’da İnternet Kullanıcı Sayısı Hızla Artıyor

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Bilgisayar ile internete ba?lananlar?n oran? Avrupa’ n?n geneli için %64. Bat? Avrupa’ da bu oran % 79. Kuzey Avrupa’da %86, Güney Avrupa’ da %59, Orta ve Do?u Avrupa’ da ise %53′ tür. Ara?t?rman?n kapsam? içinde online reklam pazarlama rakamlar? da var. Avrupa’ da online olarak gerçekle?tirilen reklam rakamlar? geçen y?la göre % 14,5 oran?nda artarken, 21 milyar dolarl?k bir hacme ula?t?.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.