Atmaca: Milli Gemisavar Füzemiz

0
18

4390_zko_teardrop-300x197Güney Kore ile ortak yürütülen bu projenin Güney Kore üretimi olan SSM-700K Sea Star’a ve ABD üretimi olan Harpoon gemi savar füzelerine benzerlik göstermesi beklenmektedir. Donanma bak?m?ndan ço?u ülkenin yoksun oldu?u silahlar sadece birkaç ülke taraf?ndan tasarlan?p çok az? ve dü?ük teknolojileri sat??a ç?kar?ld??? için çok büyük bir ad?m olarak kendini gösteren bu projeler d?? devletlere “-Türkiye tamamen yerli üretime mi geçecek?” sorusunu sordurmaya ba?lam?? durumdad?r.
Projenini Türkiye’deki kollar? Aselsan ve Roketsan bu ?ekildeki projeler sayesinde farkl? i? imkanlar? sa?lamakta ve yeni sektörler aç?p çal??ma alan?n? geni?letmektedirler. Türkiye kendi sava? gemisini ilk denize indirdi?inden bugüne silahland?r?lmas?nda da kendi imkanlar?n? seferber etmesi ile d??a ba?l?l??? tamamen ortadan kald?rmay? hedeflemektedir. AKYA ve ATMACA projelerinin sonucu ba?ar?ya ula??rsa yeni sektörün kara füzeleri yönüne kayaca?? verilen bilgiler aras?ndad?r.
Atmaca gemi savar füzesi TEI turbojet motor ile donanacak, henüz menzili ve etki bilgileri verilmese de çift rampa sistemi ile gemilere kolayca monte edilebilen bir sistem ile lazer i?aretleyici kullanarak hedef bulan, mevcut harpoonlar ile ayn? özellikte olmas? beklenen yeni nesil milli projemizdir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.