Atlar Ayakta Nasıl Uyur?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Her zaman gerçekle?meyen ayakta uyuma özelli?inin ortaya ç?kmas? içgüdüsel bir olayd?r. Yani atlar içgüdülerine göre hareket ederler ve kendilerini güvende hissetmedikleri ortamlarda ayakta uyurlar. Böylece herhangi bir tehlikeye kar?? uykusunda bile haz?r bulunurlar. Dolay?s?yla bu durum, atlar?n anatomik olarak rahat ettiklerinden kaynaklanm?yor. Nitekim yere uzanarak uyuduklar?nda, daha sa?l?kl? bir dinlenme gerçekle?iyor. Bu ayakta uyuma durumu daha çok evcille?tirilmi? atlarda görülür. Çünkü evcille?tirilmemi? atlar sürüler halinde ya?ar ve uyku esnas?nda sürüdeki di?er atlara güvenirler. Yani çevre al??kanl???n?n, güvene etkisinden dolay? böyle bir ?ey gerçekle?ir. Ancak bu söylemden evcil atlar?n hep ayakta uyudu?u ç?kar?m? da yap?lmamal?d?r. Çünkü atlar zamanda bulundu?u ortama al???r ve kendilerini güvende hissederler.Günümüzde bilim bu konuda tam bir aç?klama getiremiyor. Çünkü materyalist bir yakla??ma sahip olmak zorunda oldu?u için içgüdüselli?i gözard? edebilecek kan?tlara ula?am?yor. Nitekim atlar?n gen dizilimlerinde, ayakta uyumayla ba?da?t?r?labilecek bir farkl?l?k bulunmuyor. Bu yüzden de içgüdüsellik temelli aç?klamalar?n tersi yorumlar pek de sa?l?kl? olmuyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.