Atanamayan Öğretmen Mi? Ataması Yapılmayan Öğretmen Mi?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletiyse ki öyle halk?n huzurunu, refah?n?, ya?am standartlar?n? ve sosyo-ekonomik s?k?nt?lar? gidermek zorundad?r. 4 y?l okumu?, emek, zaman ve para harcam??, ö?retmen olabilecek yeterlili?e ula?m?? bir insan?n ö?retmen olarak göreve ba?layamamas? devlet için bir problemdir ve bunun çözüme kavu?turulmas? gerekmektedir. Bunun için k?sa vadede devlet imkanlar? zorlay?p atama bekleyen ö?retmenleri Milli E?itim Bakanl??? bünyesine almal? ve göreve ba?latmal?d?r, büyük devlet sosyal devlet olman?n gere?i de budur.E?itim fakültelerinde okuyan ö?renciler ile devletin ihtiyaç duydu?u ö?retmen say?lar? aras?nda her geçen y?l büyük farklar olu?maktad?r. Devletin ihtiyaç duydu?u ö?retmen say?s? ile e?itim fakültelerinde okuyan ö?renciler aras?nda çok büyük farklar vard?r. Bu s?k?nt?n?n ba?l?ca sebebi bu fakültelere al?nan ö?rencilerin say? bak?m?ndan çok fazla olmas?. Devlet ne kadar ö?retmen atayacaksa o rakama yak?n say?larda ö?renci almal?d?r. Fazlas? ö?renciler için büyük sorunlar olu?turmaktad?r.
KPSS gerekli midir? sorusuna kendi aç?mdan  tam anlam?yla karar vermi? de?ilim. Ben ?öyle dü?ünüyorum; E?er devlet 100 ö?retmene ihtiyaç duyuyorsa 110-120 civar? ö?renci als?n bu 120 ki?i içerisinden 100 ki?iyi seçsin. Bunun ba?l?ca sebebi de aile zoruyla, mecburiyetten gelmi? veya ö?retmenlik yapamayacak insanlar?n ö?retmen olmas?n? engellemektir. Al?nacak ö?retmen 100, ö?renci say?s? 500 ise burada s?k?nt? var demektir. Ama ben mezun olman?n ö?retmen olabilecek yeterlilikte olmad???n? dü?ünüyorum, KPSS ve yan?nda ek olarak sözlü s?nav ?art. Çünkü iyi bir ö?retmen olmak, gelece?e yön vermek 5 seçenekten 1 tanesini do?ru i?aretlemek de?ildir, diye dü?ünüyorum.
Bir hakem tarafs?zl???yla, arz talep dengesi aç?s?ndan konuya yakla?m??s?n?z. O halde soruyorum… Arz yoksa;
Vekil ö?retmenlik, sözle?meli ö?retmenlik, ücretli ö?retmenlik gibi kadrolar neden var? Arz talep dengesi di?er bakanl?k kadrolar?nda nas?l sa?lan?yor? Vekil polislik, ücretli subayl?k neden yok? Bu meslekler ö?retmenlikten daha önemli, daha teknik ve daha karma??k bir meslek midir?
Vekil ö?retmenlik, sözle?meli ö?retmenlik, ücretli ö?retmenlik gibi kadrolar neden var?Sorunuzun cevab?: Türkiye’nin yeteri kadar e?itime de?er vermemesi sonucu ve finans s?k?nt?lar?ndan dolay? ücretli, sözle?meli ö?retmen kavram? ortaya ç?km??t?r.