Astroloji Nedir? Tarihteki Gelişimi Nasıldır?

0
52

4390_zko_teardrop-300x197Astroloji, ki?ilerin gelece?ini, do?duklar? s?rada y?ld?zlar?n ve öteki gökcisimlerinin konumlar?na bakarak ç?karmaya çal??maktad?r. Bu i?le u?ra?anlara da Astrolog denmektedir. Astroloji ilk ça? uygarl?klara kadar uzanmakla birlikte ?sa’dan yakla??k bin y?l önce Babil’de ba?lad??? söylenmektedir. Babilliler gezegenler ve bunlar?n hareketlerinin, krallar?n ve toplumun yazg?lar?n? etkilediklerine inan?yorlard?. Ve bu inanç eski yunan kültürünün etkisiyle tüm bat? dünyas?nda yay?lmaya ba?lad?. Eski uygarl?klarda hükümdarlar kararlar?na karar vermeden önce Astrologlara ba?vururlard?. Bu dönemlerde Astrologlara müneccim denirdi. Ancak kendi yazg?lar ve devlet i?leriyle ilgili ara?t?rmalar? halka yaymalar? yasakt?.
Astrolog kaynaklar? edebiyat, din ve mitolojide önemli yer tutmaktad?r.2.yy yunanl?lar y?ld?zlar ve gezegenin her birinin ayr? etki yaratt???n? öne sürerek yeni bir ç???r açt?lar. Özellikler bir ki?inin do?du?u anda gezegenlerin ve öteki gök cisimlerin konumlar?, al?n yaz?s? ve ki?ili?i üzerinde etkili oldu?una inan?yorlard?. Bu tür astrolojiye ‘NATEL’ astrolojisi 2.yy dada ‘PTOLEMY’ ile doru?a ç?kt?. Ptolemy 4 ciltten olu?an ve bugün bile astrolojinin ?ncili olarak kabul edilen ‘TEDRAB?BLES?’ olarak derlendi.
Orta ça?da astroloji güncel bir konuydu. Astroloji güne?, ay ve gezegenlerin olumlu ve olumsuz titre?imler yayd???na inan?r. Titre?imlerin birbirleri ile uyumlu ve iyi ya da uyumsuz ve kötü durumlar? belli bir anda gök cisimlerin birbirlerine ve yere yönelik konumlar?yla ortaya ç?kar. Bununla birlikte astroloji temelde her ?eyi yazg? ve k?smete ba?lamaz. Temelde ki?inin gezegenlerin birbirlerine göre konumlar?ndan daha güçlü bir gizli güce sahip oldu?u kabul eder. Gök cisimleri tek tek etkilerini belirlemek için bir Horoskop(zayice) ya da çizelge haz?rlan?r. Güne?, ay ve gezegenlerle ilgili 12 ev vard?r. Bu evler her ki?i için do?um tarihi, yeri ve zaman?na ba?l? olarak burçlar ku?a?? (Zodyak) i?aretlerini gösterir.
Horoskopun 12 bölmesini olu?turan evler yasam?n tüm etmeleri ile ilgilidir:
1.Ev: Yasam öncesi beden ve ki?ilik.
2.Ev: Zenginlik ve bolluk.
3.Ev: bilgi ve anlat?m
4.Ev: Ev ve ev i?leri.
5.Ev: Üreme, ?rk?n süreklili?i, zevkler ve ö?renme tutkusu
6.Ev: Sa?l?k ve i?.
7.Ev: Evlilik ve ortakl?klar.
8.Ev: Yeniden do?ma ve ölüm.
9.Ev: Dü?ünler ve yabanc? ülkelerle ili?ki
10.Ev: Meslek ve toplumsal durum
11.Ev: Umut ve arkada?l?k
12.Ev: S?n?rlamalar, hamilelik ve hastal?k,