Astral Seyahat Nedir? Nasıl Yapılır? Tehlikeli Midir?

0
24

4390_zko_teardrop-300x197Bu konu hakk?nda en çok ara?t?rmay? Robert Monroe adl? bir yazar yapm??t?r. Halen devam eden bu ara?t?rma Amerika Birle?ik Devletleri’nde Monroe Enstitüsü ad?yla bilinen bir kurumda devam etmektedir. Uyku s?ras?nda olan bu durum ya a??r? stres dolu bir günün uykusunda ya da çok gev?ek olunan uyku s?ras?nda olmaktad?r. ?ddalara göre ruh tam uykuya dalma esnas?nda vücudun göbek k?sm?ndan ayr?lmaya ba?lar. Bu esnada kalp at??lar? yükselir, ruh geride kalan bedenini gördü?ü zaman heycanlan?r ve astral seyahat tam gerçekle?meden geri uyan?l?r. Baz? durumlarda da ruhun ayr?ld??? hissedilemez ve rüya ?eklinde dü?me yada uçma gibi fiziksel eylemlerle geri uyan?l?r. Yani astral seyahat, ya gerçek boyutta ya da rüya boyutunda gerçekle?ebilir. Her insanda olmayan bu durumun bir çok örnekleri vard?r. Bu örneklerin bir tanesine bakacak olursak;– New York da ya?ayan A.S. girece?i s?navdan bir gün önce uykusunda s?nav sorular?n?n bulundu?u odaya girdi?ini iddaa etmi?, hatta sorular? söylemi? kimse inanmam??. S?nav sonras? ç?kan sorular görülünce bu durum çok dikkat çekmi?.
Astral seyahat konusunda sava? teknikleri geli?tirdi?i öne sürülen Amerika Birle?ik Devletleri astral seyehat yapma konusunda teknikler geli?tirmi?tir. Astarl seyehat yapma tekniklerinden bir kaç tanesi;
1-) Gev?eme: Rahat bir yatak ve sessiz bir ortam seçimi yap?lmal?d?r. Yata??m?z?n kar??nda varsa bir tabloya yoksa herhangi sade bir yere yo?unla?mak gerekir. Bu tablo yada herhangi bir yere sadece bakmak için de?il yo?unla?mak için bak?lmal?d?r. Daha sonra telkin edici “Gö?sümden yukar?daki bölüm a??rla??yor. Gözkapaklar?m a??rla??yor. Gittikçe bütün bedenimin a??rla?t???n? hissediyorum.” gibi cümleleride 4-5- kez tekrarlad?ktan sonra gözlerinizi aç?n. Fakat durumunuzu kesinlikle bozmay?n ve yerinizden k?p?rdamay?n. Art?k astral seyahate haz?rs?n?z.
2-) Uygulama: Uygulama için sessiz ve rahat bir ortam ?artt?r. ?lk ba?ta ruhun seyehat edece?i yer belirlenmelidir. Bu yer bedenimizden 2 metre uzakl?kta belirgin bir yer olmal?d?r. Gözlerimizi kapatt???m?z andaki kar??m?za ç?kan siyahl??a konsantre olmal?y?z. Daha sonra bir gücün sizi yukar?ya çekmek istedi?ini dü?ünün ve bunu gerçekten istiyerek yap?n. Vücudunuzdan ç?t?rdamalar ve kulaklar?n?zdan ç?nlama sesleri ve kalp at??lar?nda h?zlanma meydana gelecektir. Bundan sak?n korkmay?n. Bu çok do?ald?r. E?er korkunuzu yenemezseniz astral seyahati asla gerçekle?tiremezsiniz.