Astım Hastalığı Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Belirtileri Nelerdir?
Yaz?n?n ba??nda az da olsa bahsetmi?tim fakat detayl? bir ?ekilde anlatmakta fayda var diye dü?ünüyorum. Ast?m hastal???n?n en büyük belirtisi, hasta olacak ki?i h?r?lt?l? nefes almaya ba?lar ve sürekli olarak gö?üs kafesinde bir s?k??ma ve nefes alma konusunda s?k?nt? çekti?inden bahseder,normal insanlara göre daha çabuk yorulur ve hareket etme mesafesi k?sal?r. Çok nadir de görülse öksürük de ast?m hastal???n?n belirtileri aras?ndad?r.
Ne Gibi Önlemler Alabiliriz?
Allerjik rahats?zl?klar? olan hastalar?n bulundu?u oda muhakkak havaland?r?lmal? ve sürekli olarak temiz tutulmal?d?r.Yatak odas?nda bulunan k?l?f,çar?af gibi ürünler düzenli olarak de?i?tirilmeli ve s?k s?k y?kanmal?d?r.Sigara duman? ve içilen oda hastalar için çok tehlikelidir bunun yan? s?ra ast?m belirtisi olan insanlar içinde ast?m? tetikleyen en büyük etkenlerden bir tanesidir.Sa?l?kl? bir insan?n odas?nda içilen sigara bile bu hastal??a sebep olabilir,özellikle hamile bayanlar do?uma kadar sigaradan uzak durmal?d?r,anne karn?ndaki bebek sigaradan olumsuz etkilenmektedir ve do?acak çocuk ast?m hastas? olarak do?abilir.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
1.Rahatlat?c?lar: Ast?m hastal???n?n ilk a?amas?nda kullan?lan ilaç tedavisidir.Te?his konulduktan sonra uygulan?r ve hastada görülen belirtiler bu tedavi yolu ile yok edilir ve hasta eski sa?l?kl? haline kavu?ur.
2.Önleyiciler:Hastal???n ilerlemesi ve tedavinin gecikmesi sonucunda kaydedilen a?amad?r.?laç tedavisi düzenli bir ?ekilde gerçekle?tirilir ve ilk a?amaya göre tedavi daha uzun sürer.
3.Acil ilaçlar:Hastal???n çok fazla ilerledi?i a?amad?r,bu a?amada hastan?n geçirdi?i nöbetler s?kla??r ve bu noktada ilaç tedavisi nöbetleri sona erdirmek ve an?nda müdahale etmek için kullan?l?r,tedavinin amac? hastay? o an rahatlatmak ve eski haline geri döndürmektir.