Asteroit Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Mars ve Jüpiter’in yörüngeleri aras?nda 480.000.000 km gibi bir mesafe vard?r. Dolay?s?yla her iki gezegenin ve sahip olduklar? uydular?n çekim kuvvetleri oldukça güçlüdür. Asteroitlerin büyüklükleri incelendi?inde Pallas ve Vesta adl? gezegenimsilerin çaplar? 480 km’den büyüktür ancak asteroyit kümeleri aras?nda yer alan en büyük gökcismi Ceres’tir. Bunlar?n d???nda ku?a??n dördüncü en büyük gökcismi ise 10 Hygiea’d?r. Çap? neredeyse 500 km’ye yak?nd?r. Kütlesi de içinde bulundu?u asteroit ku?a??n?n % 3 kadard?r.Asteroitler genelde bir ana küme halinde bulunurlar ancak bazen bulunduklar? yörüngeden ç?kmak zorunda kalabilirler çünkü Jüpiter’in genel çekimi nedeniyle yörünge de?i?tirmek zorunda kal?rlar. Asteroit yörünge de?i?tirirken ku?akta bo?luklar meydana gelir i?te olu?an o bo?luklara da Kirkwood Bo?luklar? ad? verilir.
Asteroitlerin her zaman yörüngeleri ayn? de?ildir baz?lar?n?n bulundu?u kümeye e?ik olabilirken baz?lar?n?nki de e?merkezlidir. Bu gibi örnekler verildi?inde ak?llara farkl? bir ilerleme biçimi olan geri gitmek gibi bir ak?? biçimi gelsede bu yörünge biçimi ?u ana kadar gerçekle?memi?tir. Asteroitler bazen içinde bulunduklar? ana kümeden ayr?labilirler ki bu durum bir çok kez gözlemlenmi?tir. Mesela Eros adl? gök cismi 1931 ve 1975 y?llar?nda yer küreye 24 000 000 km yak?ndan (uzakl?ktan) geçmi?tir. Hermes adl? gök cismi ise 1837 y?l?nda daha yak?ndan geçerek 776,000 km’ye kadar yakla?m??t?r. Asteroitler her ne kadar di?er gezegenlere göre küçük olsalarda bazen onlar?n bile kendilerine ait uydular? olabilir dolay?s?yla bunun gibi ve farkl? özelliklere sahip gezegenimsiler bilim adamlar? taraf?ndan ola?and??? olarak nitelendirilmekte ve incelenmektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.