Askaridiyoz Nedir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Ba??rsak solucan?n?n insan vücudundaki kuluçka süresi ortalama 70 gündür. Vücut içerisindeki göçü s?ras?nda ço?unlu?u akci?erlerde olmak üzere akci?er ve karaci?erlerde iltihaplar olu?ur. Akci?er içinde dola?an kurtcu?un, do?alt??? yerlerde kanamalar olur ve buda ate?, k?r?kl?k, a?r?lar, s?k?nt? ve eozonofil (bir akyuvar çe?idi) hücrelerinde artma ve dökmeler gözlemlenebilir olmas?na sebeb olur. Akci?erin röntgen incelemesinde askarislerin yer de?i?tirdi?i gölgeler görülebilir.Ba??rsa?a yerle?en solucan?n sebeb oldu?u hastal?kda olu?an belirtiler ba??rsa?a yerle?en solucan say?s?na ba?l?d?r ki kimi zaman hastal?kdan hiç ?üphe edilmez. Belirtiler aras?nda, i?tahs?zl?k, zaman zaman kendini gösteren ?iddetli kar?n a?r?lar?, nadir olarak ?iddetli ishal, burunda ka??nt?, di? g?c?rdatma, a??z içi salg?s?n?n artmas?, dilin yan k?s?mlar?ndaki papilalar?n kabar?k ve k?rm?z? noktac?klar ta??mas? karakteristik belirtiler aras?ndad?r. Kimi zaman ba??rsa?a yerle?en çok say?daki solucan?n bir araya gelerek yumak ulu?turmas?yla ba??rsak t?kanmas? olu?abilir buda cerrahi müdahaleler gerektirmektedir.
Askaridiyozun tan?s?, d??k? incelemesiyle yap?l?r. D??k?da yumurtalar kolayl?kla görülebilmektedir. Akci?er belirtileriyle ba?vuran hastalarda tan? için balgam incelemesi yap?lmaktad?r.
Ascaris lumbricoides dünyan?n her yerinde bulunan kozmopolit bir asalakt?r. Ülkemizde ise özellikle ?ç ve Do?u Anadolu ile Kaadeniz bölgelerinde s?k rastlanmakla birlikte her bölgede yayg?nd?r.
ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/askaridiyoz.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_12922”,
name: “my_wp_zdytfp_container_12922”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_12922”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);