Arthur Rimbaud Kimdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Retorik hocas?, Rimbaud’?un sahip oldu?u cevheri ortaya ç?karmak için onu yazmaya ve okumaya yönlendirmektedir. Rimbaud ise asi ruhunun yan?nda maceraperest bir ruha da sahiptir; onun için tüm kap?lar ?iire ç?kmaktad?r.
Rimbaud, yetene?ini çok küçük ya?ta belli eden ?airler aras?ndad?r. Ya??n?n üstünde bir ?iir seviyesine sahip olan Rimbaud, kalemini sivrilterek de ?iirler yazm??t?r. Ülkede devrimin ya?and??? o günleri büyük bir heyecanla ?iirine yans?tan Rimbaud, bir yandan da devrilen hükümeti yermekteydi. Kilisenin yanl??lar?n? gören ve buna kar?? sessiz kalmayan ?air, bu sürede evden kaçm?? ve Paris?te ya?amaya ba?lam??t?r. Kiliseye kar?? duydu?u öfkeyi dile getirirken ?air o y?llara ait ?iirlerinde ayn? zamanda burjuvaziye kar?? da öfke naralar? atmaktad?r. Yine bu y?llarda Rimbaud, haks?z bir sava? için ölen askerlere kar?? duydu?u üzüntüyü ?”Vadide Uyuyan Adam”? adl? eserinde dile getirmi?tir. Söz konusu yap?t dünya edebiyat?nda büyük bir öneme sahiptir.
Rimbaud?un hayat?nda ?air Paul Verlaine büyük tutmaktad?r. Paul Verlaine, Rimbaud?un ?iirlerini okur ve ?iirlerinden fazlas?yla etkilenir. Bunun üzerine onu Paris?e ça??r?r. ?ki ?airin aras?nda hem edebi bir ili?ki hem de duygusal, cinsel bir birliktelik ya?an?r. Öyle ki Verlaine bir süre sonra e?ini terk ederek Rimbaud ile ya?ar. Rimbaud?un maceray? sevmesi onlar? Londra ve Brüksel?e kadar götürür. ?çki ve uyu?turucu ile iki ?air gezgin bir ya?am sürdürürdüler. Bu ?ekilde bir ya?am sürerken Paul Verlaine bir kavga neticesinde Rimbaud?u silahla vurur ve cezaevine girer. Verlaine, iki y?l hapis cezas? al?rken Rimbaud ise 1875?’te bir daha ?iir yazmama karar? al?r. Son olarak Rimbaud, ya?am?ndaki tüm ç?lg?nl?klar? ?Cehennemde Bir Mevsim? adl? kitab?nda toplar ve art?k onun için ?iir yoktur. Ancak içindeki macera iste?i hala dinmemi?tir. Avrupa?da çe?itli ülkeleri dola?an Rimbaud, 1877 tarihinde Hollanda ordusuna kat?l?r ancak bir süre sonra ordudan kaçar. Son olarak Arthur Rimbaud, Afrika?ya yerle?erek kolay yoldan para kazanmak için silah tüccarl???na ba?lar. Afrika topraklar?nda yazd??? gezi yaz?lar?n? ise bir süre dergilerde yay?mlar. Ekonomik olarak rahat bir ya?am süren Rimbaud?un sa? dizinde ciddi bir tümör olu?ur. Fransa?ya dönmek zorunda kal?r ve en küçük k?z karde?i bir süre Rimbaud?a bakar. Ancak tümör nedeniyle baca?? kesilen ?air, 10 Kas?m 1891?de kangren neticesinde hayata gözlerini yumar.
Arthur Rimbaud, bu ?ekilde macera dolu hayat?n?n yan? s?ra dünya edebiyat?na müthi? bir ?iir anlay??? kazand?rm??t?r. Sembolizm ve Gerçeküstü ?iirinin yan? s?ra; farkl? lirizmi ile kendisinden sonra onlarca ?airi etkileyemeye devam etmektedir. Rimbaud ve Verlaine aras?nda ya?ananlar Agnieszka Holland taraf?ndan 1995 y?l?nda beyaz perdeye aktar?lm??t?r. Tutkunun ?airleri olarak dilimize çevrilen film biyografik bir ?eklide iki ?airinin birlikte ya?ad?klar? serüvenleri anlatmaktad?r. Filmde Arthur Rimbaud?u Leonardo DiCaprio canland?rmaktad?r.
Eserleri;