Arıların Yaşamı ve Aile İçerisindeki Arı Türleri

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Ana ar?lar döllü yumurtalardan meydana gelir . Döllü yumurtalar?n birinci larva döneminde alt? gün boyunca ar? sütüyle beslenmektedir. Temel olarak geli?me evresi; üç gün yumurta , 6 gün birinci larva ve 7 gün pupa dönemi ile toplamda on alt? günde geli?mesini tamamlar. Gözden ç?kan ana ar? 6-7 gün sonra rüzgars?z güne?li bir günde çiftle?me uçu?una ç?kar ve 8-9 erkek ar? ile çiftle?ir. Çiftle?me sadece ana ar?ya yeti?ebilen erkek ar?lar taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir böylece güçlü ve sa?l?kl? erke?in genleri bir sonraki ku?a?a aktar?larak sa?l?kl? nesil elde edilmektedir. Çiftle?mesini tamamlayan ana ar? kovana döner ve 3 gün sonra yumurtlamaya ba?lar. Sa?l?kl? ana ar? ve çevre ?artlar? iyi olan ortamda bir günde ortalama 2000 yumurta yumurtlamaktad?r.
Erkek Ar?
Görevi sadece ana ar?y? döllemek tir bunun d???nda ba?ka bir görevi bulunmamaktad?r. Geli?im dönemleri k?saca bu ?ekildedir ; üç gün yumurta , üç gün birinci larva , üç gün ikinci larva ve on be? gün pupa dönemi geçirirler. Döllenmemi? yumurtalardan olu?maktad?r. Birinci larva döneminde ar? sütü ikinci larva döneminde ise çiçek tozu bal kar???m? ile beslenmektedir. Gözden ç?kan erkek ar? on gün sonra cinsel olgunlu?a eri?ir ve dölleme kabiliyeti kazan?r. ortalama ömürleri 25 gündür. O?ul döneminde kovanda kalmalar?na izin verilir, di?er dönemlerde ise i?çi ar?lar taraf?ndan öldürülürler.
??çi Ar?
Yumurtlama d???ndaki kovandaki bütün i?i i?çi ar?lar yapar 21 gün kuluçka, 21 gün kovan içi ve 21 gün tarlac? olarak hayatlar?n? sürdürürler. Kuluçka evresi ; üç gün yumurta , üç gün birinci larva , üç gün ikinci larva ve on iki gün pupa dönemi geçirirler. Gözlerden ç?kan i?çi ar? ilk üç günü dinlenerek ve kendini temizleyerek geçirir. Besleyici i?çi ar?lardan besin alarak beslenir. 3-6 ya?ta çiçek tozu ve bal ile yapt?klar? kar???mla larvalar? beslerler. 6 -15 ya?ta ar? sütü salg?larlar ve genç larvalar? , ana ar?y? beslerler. Ayr?ca 7 günlük ya?tan itibaren kovan d???na ç?karak çevreyi tan?ma ve uçu? egzersizleri yaparlar. 13. ya?ta bal mumu üreten bezler aktifle?ir. 13 -18 gün ya?lar?nda kovan temizli?i ve petek örerler.