Arı Sütü Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Ancak genel olarak ?öyledir:
– Çocuklar?n zihinsel ve bedensel geli?iminde yard?mc?d?r.
-Romatizmal hastal?klarda yard?mc? tedavi olarak kullan?l?r.
-Ba????kl?l?k sisteminin güçlendirdi?i konusunda ciddi bulgular vard?r.
-?çinde var olan enerji nedeniyle yorgunlu?u atar , enerji verir , insan? zinde tutar.
-Hücre yenileme , kemik dokusu yenileme , kemik geli?imini artt?rma , beyinsel fonksiyonu artt?rma gibi çok çe?itli kimsayasal faydas? vard?r.
-Hücre yenileyici etkisi nedeniyle saç dökülmesine kar?? kullan?l?r.
– Hamilelikte ve hamile kalmada önemli yard?mc?d?r. Yap?lan ara?t?rmalarda ar? sütünün sperm kalitesini artt?rd??? saptanm??t?r.
-Yine hücre yenileme özelli?i nedeniyle cilt k?r???kl?klar?n? gidermede kullan?l?r.
-Hücre yenileme özelli?i nedeniyle kanserli hücreleri yok etmede ve sava?mada kullan?l?r.
-Midenin rahatlamas?n? sa?lar. Ülser gastrit gibi mide hastal?klar?n? ve mide yanmas?n? önler.
-Damarlar?n güçlenmesini sa?lar.
-Sara hastal???nda nöbetlerin hafiflemesini sa?lamaktad?r.
-Her türlü hastal?kta ek olarak kullan?labilir. Griplerde g?da takviyesi olarak s?kl?kla kullan?l?r.
Unutulmamal?d?r ki bu do?a mucizesi yaln?zca hastal?kta de?il hastal?klar? önleme , ya?am kalitesini artt?rma ve sa?l?kl? ya?am için de kullan?labilir.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.