Antoni Gaudi Kimdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Antoni Gaudi, Mimarl?k Fakültesindeki ilk y?llar?mda tan??t???m ve çok etkilendi?im bir mimard?r. Rahmetli hocam?z Prof. Gündüz Özde?, 20. Yüzy?l?n ünlü mimarlar? dersinin ilkinde bizi bu ünlü ?ahsiyetle tan??t?rm??t?. 1980?’lerin ba??nda henüz bu kadar popüler olarak ad?n? duymad???m?z Gaudi?’nin ad?, günümüzde ?spanyan?n ünlü ?ehri Barcelona ile beraber an?l?r olmu?tur.. Bu de?erli mimar? da günümüzde neredeyse tan?mayan kalmam??t?r. ?imdi dilerseniz Antoni Gaudí?yi birlikte ke?fe ç?kal?m. O, ?spanya?da Art Nouveau (Yeni Sanat) ak?m?n?n öncüsü olmu?tur, aslen Katalan?d?r. Tam ad? Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet?dir. Kendine özgü mimari bir üsluba sahiptir. Barselona?’n?n en ünlü mimari eserlerinin yarat?c?s? olan Gaudi?nin üslubunda özgür biçimler, çarp?c? renk ve dokular ayr?ca organik bütünlük vard?r.1925 y?l?nda Reus kentinde orta halli bir bak?rc?n?n o?lu olarak dünyaya gelmi?tir. Birtak?m sa?l?k sorunlar? nedeniyle d??ar?da di?er çocuklarla oynamak yerine, o daha çok do?ay? gözlemleyerek çocuklu?unu geçirmi?tir. Bu gözlemci ruh ilerki ya?am?nda mimarl??? üzerinde etkili olmu?tur. Genç ya?larda mimarl??a ilgi duyarak 1860 lar?n sonunda, o günlerde hem ?spanya?n?n en modern kenti, hem de Katalonya?n?n siyasal ve kültürel merkezi olan Barselona?ya gelen Gaudi, buradaki Escola Provinciya d?Arquitecture?da mimarl?k e?itimine ba?lam??t?r. 22 ya??nda iken, 7 Temmuz 1874-Kas?m 1876 y?llar? aras?nda geçirece?i askerlik için ara verdi?i e?itimini 1878 de tamamlayarak mimar olmu?tur.

Mezuniyet töreninde (1878), rektör profesör Elias Rogent??n Gaudi için ?u sözleri sarf etmi?tir: ?Bir dehay? m? yoksa budalay? m? mezun ediyoruz, bilmiyorum.? Buna kar??l?k Gaudi?nin arkada?lar?na söyledi?i cümle de ?u olmu?tur: ?”Benim ?imdiden bir mimar oldu?umu söylüyorlar”.? Ama tek gerçek var ki o da bir ki?inin koca bir ?ehrin silüeti üzerinde 100 y?l? a?k?n bir süredir egemen olmas?d?r. Art?k Gaudi denince Barcelona, Barselona denince de Gaudi?nin akla gelmesi bu sebeptendir.
Mimarl?k kariyerinin henüz ba??ndayken, bir tesadüf sonucu tan??t???, sanayi devrimi ile çok büyük maddi kazan?mlar elde etmi? bir ki?i olan Kont Eusebi Güell?in, ona ideallerini gerçekle?tirmesi için inanarak patronluk yapmas?, bütün ya?am masraflar?n? kar??lamas?, sonras?nda ondan kendi ad?na mimarl?k yap?lar istemesi olmu?tur.
Bu olay Gaudi?’nin genç ya?ta ba??na konmu? büyük bir talih ku?u olarak de?erlendirilebilir. Ancak bu ?ans? çok iyi de?erlendirmek ise; onun sadakati, çal??kanl??? ve yarat?c? zekas?n?n sonucu olmu?tur. Pek çok ele?tiriye hedef olmu?tur ama onun tek derdi vard?r o da; h?zla mimari ideallerini gerçekle?tirmektir. Güell?in zenginli?i, Gaudi’?nin yarat?c? dehas? ve bunlara ilaveten, Katalan milliyetçili?i, din, kültür ve sosyal hayat gibi birçok benzer konudaki ortakl?klar?, onlar?n ayn? zamanda çok iyi arkada? olmas?n? da sa?lam??t?r.