Antalya – Alanya’da Neler Yapılabilir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Tarihi yerler olarak çok fazla seçene?i yoktur. Bilinen en önemli yeri Alanya kalesidir. Bu kale Selçuklu Sultan? Alaattin Keykubat taraf?ndan 1225 y?l?nda Roma kae kal?nt?lar?n?n yerine yapt?r?lm??t?r. Ayr?ca bu ilçede iki büyük ma?ara bulunmaktad?r. Bunlar; damlata? ma?aras? ve dim ma?aras?d?r. ?lçeye gelen turistler ço?unlukla tarihi yerler için de?il, kumsal?, otelleri, gece kulüpleri ve havas? için burada bulunurlar. Gece kulüpleri aç?s?ndan oldukça zengindir. Yaz?n s?caklar 40 dereceye kadar ç?kabilir. Kumsal? ve deniz olanaklar?da oldukça geni?tir. Hem sahil k?sm?, hem kumu çok ince olan incekum hemde da?lar?n derinliklerinden gelen ve suyu so?uk olan dimçay? bulunur. Dimçay?nda suyun içersine koyulmu? çardaklar?n içinde hem yeme?inizi yiyip hemde tatl? ve so?uk olan suya girebilirsiniz.Alanyan?n en büyük geçim kayna?? turizmdir. Bu nedenle ço?u ?ey turistlere yöneliktir. Turistik çar??lar, çar??n?n en büyük bölümünü olu?turur. Yaz?n c?v?l c?v?l olan alanya k???n sessizli?e bürünür. K???n yapaca??n?z pek bir alternatif yoktur. Buradaki insanlar yaz?n çal???p k???n çal??mazlar. Bu durum özel kurumlar ve yaz k?? aç?k olan yerler için geçerli de?ildir.
E?er yaz?n nereye gitsem diye dü?ünüyorsan?z alanyada her?ey dahil otelleri tercih edebilirsiniz. Otellerde de e?lence s?n?rs?zd?r. Ço?u otelin kendi discosu bulunmaktad?r. Ayr?ca hamamdan saunaya aç?k ve kapal? havuza ve sahile kadar deniz ve havuz seçenekleri oldukça fazlad?r. Art?k otellerde her?ey bulundu?u için sadece gezip görmeye çar??ya inersiniz. K?sacas? küçük bir tatil beldesi olarak yaz?n tercih edilebilir fakat k???n gezilebilecek bir yer de?ildir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.