Anne Sütüne En Yakın Süt: Keçi Sütü

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Bebek beslenmesinde de tüm memelilerde oldu?u gibi anne sütü oldukça önemli bir besin. Fakat ne yaz?k ki her bebek süt bak?m?ndan çok da dünyaya ?ansl? gelmiyor. Annesinin ya?ad??? sa?l?k sorunlar? veya genetik durumu bebeklerin anne sütü alamamas?n?n nedenlerinin ba??nda gelmekte. Peki bu durumda olan bebekler nas?l beslenmeli? Günümüzde küçük bebeklerin beslenmesinde çe?itli mamalar tüm marketlerin renkli raflar?n? alsa da içeri?i ne kadar güvenilir ya da bebe?e ne kadar yararl?? Mama seçimi, annelerin ve uzmanlar?n en çok zorland??? konu. Ne kadar organik dense de birçok haz?r maman?n içinde istenmeyen maddeler bulunabilmekte. Do?ru mamay? bulmak da bir o kadar zor. Siz de ben bebe?imi do?al sütle beslemek istiyorum diyorsan?z bu makale tam da sizin için yaz?ld?.Anne sütü ile tüm içilebilir sütlerin kar??la?t?r?lmas? sonucunda anne sütüne en yak?n sütün keçi sütü oldu?u kolayca ortaya ç?k?yor. Nas?l m?? ?lk olarak tabloda da görüldü?ü gibi sütlerin kalori de?erlerini kar??la?t?racak olursak anne sütü 70 kcal/100 g kalori içerirken keçi sütü 69 kcal/100 g ile anne sütüne kalori bak?m?ndan en yak?n süt olmakta, inek sütünün 100 g’ ? (60 kcal) bir bebe?i doyurmak için yeterli olmazken koyun sütünün 100 g’ ? içerdi?i 108 kcal enerji ile bebek beslenmesi için fazla gelmekte. Di?er yandan, günümüzde tüketilen sütlerin ya? içerikleri kar??la?t?r?ld???nda 4 g toplam ya? içeri?iyle yine keçi sütü anne sütüyle e?it durumda.

Toplam ya? içeriklerinin e?it olmas?n?n yan?nda keçi sütü, ya? moleküllerinin küçük olmas? ve sütün içine homojen bir ?ekilde da??lmas? (do?al olarak homojenize süt) durumundan da anne sütü yerine ikame edebilecek tek süt gibi gözükmekte. Ayr?ca kolesterol aç?s?ndan anne sütüne en yak?n ve C vitamini aç?s?ndan da anne sütüne e?it süt yine keçi sütü. Tüm bunlara ek olarak keçi sütü, sodyum ve kalsiyum bak?m?ndan anne sütüne oranla oldukça zengin. K?sacas? bebe?ini kendi sütüyle besleyemeyen ve do?al bir ikame arayan anneler, bebeklerine keçi sütü vermeleri durumunda hem onlar? yeteri kadar besleyebilir hem de bebek geli?iminde çok önemli olan sodyum ve kalsiyum ihtiyaçlar?n? da giderbilir. Sindirim rahats?zl???, ülser gibi hastal?klar? olanlar için de keçi sütü birebir.
Keçi sütünü nereden temin edebilirim diyorsan?z, birçok üniversitenin ziraat fakültesi üretim çiftliklerinde kolayca bulabilece?iniz gibi baz? markalar?n pastörize keçi sütleri de marketlerde yava? yava? yerini alm?? durumda. Bu sütün sadece bebek beslenmesi için de?il, inek sütüne alerjisi olan yeti?kinler için de kullan?lmas? mümkün.