Anksiyete Nedir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Anksiyete, genellikle kad?nlarda daha s?k görülmektedir. Genellikle çocukluk yada ergenlikde ba?lad??? saptanm??t?r. 20li ya?lardan sonrada görülebilmektedir. Anksiyetenin temel belirtileri, bu durumdaki ki?inin herhangi bir nedene ba?layamad??? yersiz korkular?, panik yapmaya meyilli davran??lar, uykusuzluk, sinirlilik, dikkat da??n?kl???, kalp at??lar?nda h?zlanma, ellerde titreme, a??z kurulu?u, s?ks?k tuvalete ç?kma iste?i duyma, kas geriliminin artmas? ve yo?un ba? a?r?s?d?r. Anksiyete geçiren ki?iler, normal bir insan?n tak?lmayaca?? hiç bir önem içermeyen konular? kafaya takarlar. Aceleci ve ürkek ki?ilerdir. Günlük ya?ant?lar?n? olabilecek en kötü ?eylere yorarlar ve bunun kayg?s?n? ya?arlar. Alingand?rlar ve hemen a?lamakl? olabilirler.Anksiyetenin erken te?hisi önemlidir ve geciktirlmeden tedavi ettirilmelidir. Anksiyetenin tedavisi bir kaç y?l sürebilir. ?lerleyen ve tedavi edilmeyen hastal?k ki?iyi intihara meyilli hale getirebilir. Anksiyete tedavisi en az bir y?l süren ilaç tedavisi ?eklinde yap?lmaktad?r. Aksat?lmadan düzenlli kontrollerle hastal??? yenmeleri muhtemeldir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.