Anarşizm Nedir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Henri Arvon ise anar?izme biraz daha sosyolojik boyutlarla bakmay? ye?lemi? olup anar?izmin temelinin Yunan felsefesine ve Stoac?lara kadar dayand???n? öne sürmektedir.Felsefi temelleri ile Frans?z rasyonalist bireycili?i ve tarihsel olaylar? ba?lant?land?rarak sistemin eksenini ortaya ç?kar?yor.Arvon Anar?izmi s?n?fland?r?rken bireyci anar?izm, kolektivist anar?izm ve ye?il anar?izme daha fazla de?inmi?tir.Birazda bunlardan bahsetmek istiyorum. Bireyci anar?izm; bireyin ç?karlar?n?n herhangi bir devlet organ? taraf?ndan engellenmemesi gerekti?ine inanmaktad?r.Bireyci anar?izmin tan?nm?? en büyük savunucusu Max Stirner’dir. Stirner ‘Ego ve Mülkiyet’ adl? eseriyle bireyci anar?izmin fikir babas? olmu?tur. Stirner’a göre bireyin toplum üyelerine kar?? hiçbir sorumlulu?u yoktur.
Kolektivist anar?izm ise mülkiyetin kollekyalli?i üzerine dü?ünce üretmi?ler ve üretim araçlar?n?n özel mülkiyetine kar?? olduklar?n? belirtmi?lerdir.Dünyada i?çi hareketlerinde etkili oldu?u söylenebilir. Ye?il anar?izm ise endüstri öncesi toplumu hatta tar?m öncesi toplumu canland?rmaya çal??an ütopyadan öte geçememi?tir. K?saca anar?izm insanlar? bütünle?tirici bir hareket olarak ele al?nmakta ve bireyin özgürlü?ünü k?s?tlayan her ideolojiye,kuruma ve organa ba?kald?r? ürünüdür.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.