Ananasın Faydaları Nelerdir?

0
16

4390_zko_teardrop-300x197Ananas içerdi?i protein mayas? sayesinde yiyeceklerdeki proteini çözer. Özellikle etin sindirilmesinde etkilidir. Bu etkilerinden dolay? da sindirim sistemine do?rudan etki yapar ve mide çal??mas?n? h?zland?r?r. Ba??rsaklar?n temizlenmesini sa?lar. ?çerdi?i bromelain enzimiyle ba????kl?k sistemini kansere kar?? harekete geçirir ve güçlendirir. Bu yüzden kanseri önlemede etkilidir. Ayr?ca bu enzim sayesinde mide asidini düzenleyip ve kireçlenmenin önüne geçer. Kozmetik ürünlerde de s?kça kullan?l?r. Bunun nedeni içerdi?i özlerle ya? yak?c? özelli?inin olmas?d?r. Selülit tedavisine yard?mc? olur ve idrar söktürür.Vücutta ate? meydana geldi?inde ananas suyu içilmelidir. Y?llardan beri insanlar nezleye ve ate? yükselmesine kar?? ananas suyunu kullanm??lard?r. Çünkü içindeki protein mayas? bu sorunlara birebirdir. Ayr?ca bo?az iltihab?n? da önler. Kan dola??m?n? h?zland?rarak tansiyonu düzenler. Buna ba?l? vücutta ya? birikiminin de önüne geçilmi? olunur. ?nsanlardaki stresin önüne geçer. ?çerdi?i B vitamininin etkisiyle saç?n parlamas?na yard?mc? olur ve cildi nemlendirir.
Ananas al?rken baz? hususlara dikkat edilirse bu faydalardan tam manas?yla yararlan?lm?? olur. Ananas yapra?? koyu ye?il renktedir ve tazesini ay?rt etmekte bu unsur dikkate al?nmal?d?r. Tam olarak olgunla?m?? ananas al?nmal?d?r. Olgunla?m?? ananaslar?n d?? rengi canl?d?r ve b?çakla d??? soyulabilir. Uzmanlar ananas?n a??r?ya kaç?larak tüketilmesini uygun görmüyor. Kan suland?r?c? ilaç kullananlar, kan p?ht?la?mas?nda sorun ya?ayanlar ananastan uzak durmal?d?r. Tüketilirken ortas?ndaki sert k?s?m ç?kar?lmal?d?r.