Analojik Sistem(Benzetim Yöntemi) Nedir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Belli bir ya?a geldikten sonra çocuklar e?itimde ezbere ba?vuruyorlar, ’neden’ sorusunu sormak ya i?lerine gelmiyor ya da altlar?ndan kalkamayacaklar?n? dü?ündükleri için hiç dü?ünmemeyi tercih ediyorlar. Y?llard?r ezberci e?itim ?eklini de?i?tirerek çocuklar? sorgulamaya yöneltmek için çal??malar yap?l?yor ancak tabi ki günümüz ko?ullar?nda bunun çok zor oldu?unu hepimiz görüyoruz. Teknoloji, her gün ç?kan yeni oyunlar her biri biraz daha ezbere, tüketicili?e yöneltiyor çocuklar?. ‘Tüketici Nesil’ yeti?iyor. ??te bunu engellemek ve çocuklar? sorgulamaya yöneltmek amac?yla ‘analojik sistem’ geli?tiriliyor. Bu sistemin temel özelli?i bilinmeyen ?eyleri bilinen ?eylerle kodlama diyebiliriz. Ö?retmen çocu?a yeni anlataca?? bir konuyu çocu?un haz?r belle?indeki nesne, resim gibi ?eylerle kodluyor ve ö?rencinin geri ça?r?n?m?n? kolayla?t?r?yor. Tabi ki seçim ö?renciye ait.Analojiler hikaye içerebilir, drama ?eklinde olabilir, tek temel özellikleri benzetme olmalar?d?r. O halde biraz da benzetmenin tekni?inden bahsedelim.
Benzetme en basit sözlük anlam?yla, ortak nitelikleri bulunan nesne ya da kavramlar aras?nda benzerlik kurma sanat?d?r. Bizler bunu tekni?imizde ?u ?ekilde tan?ml?yoruz, yabanc?l?k çekilen bir olgunun tan?d?k bir olguya benzetilerek aç?klamak ve daha kal?c? hale gelmesini sa?lamakt?r.
Benzetme yaparken ö?retmenin zaman ve mekân s?n?rlar?n? koymas? oldukça önemlidir. En ba?ta da söyledi?imiz gibi çocuklar?n oldukça geni? bir hayal gücü vard?r.Uygulamaya ö?rencinin kat?lmas? sa?lanmal?d?r ki ya?arak ö?renme seviyesine ç?kabilsin,aksi takdirde hikaye dinler sadece.
Analojiler 3’e ayr?l?r;