Amfibyumlar Nedir? Nasıl Canlılardır?

0
12

4390_zko_teardrop-300x197Bu canl?lar salg? hücreleri, zehir bezleri ve müküs (müköz bezlerinin salg?lad??? koyu renkli s?v?) bak?m?ndan zengindir. Yeni do?mu? amfibyumlarda (larvalarda) solunum solungaçla yap?l?r. Yeti?kinlerde ise solunum de?i?kenlik göstermekte ve bu i?lemi gerçekle?tirmek için deri ile akci?er kullan?lmaktad?r. Yüreklerinde iki kulakç?k ve bir kar?nc?k vard?r. Oksijence zay?f yarat?klard?r çünkü vücutlar?ndaki temiz kan kirli kan ile kar???r. Üreme biçimleri çok de?i?iktir, dünya üzerindeki birçok canl?dan farkl? bir ço?alma yöntemleri vard?r. Sindirim borular?ndaki d??k? yoluyla üreme yaparlar.Amfibyumlar genellikle ayr? e?eyli (erkekli di?ili) ve yumurtlay?c?d?r. Türler ço?u zaman bu konuda farkl? yöntemler izlerler. Genellikle di?inin ç?kard??? ve erke?in yumurta üzerine b?rakt??? yumurta hücreleri ?l?man bölgelerde kurba?alar taraf?ndan etrafa b?rak?l?r. Tabi ki bu bölgeler eri?kinler taraf?ndan önceden tespit edilir lakin Amfibyumlar?n ço?u do?acaklar için uygun ortam? haz?rlar ve kuluçka keseleri ta??rlar. Amfibyumlar?n kuyruklu olanlar?nda döllenme spermatoforlar (sperm kapsülü) arac?l???yla yap?l?r. Döllenmeden belli bir süre sonra Amfibyumlar?n özel temel karakteristik özelliklerini yada ilkel özelliklerini ta??yan larvalar ortaya ç?kar. Dünyaya gelen larvalar t?pk? eri?kinler gibi etçil ?ekilde beslenerek geli?imlerini devam ettirirler.
Amfibyumlar tuzlu su hariç tatl? su ve karada ya?ayabilen canl?lard?r. Zaman?m?zdaki türleri kuyruklu Amfibyumlar, ayaks?z Amfibyumlar ve kurba?alar olarak bilinir. Kurba?alar olu?um ve geli?im sürecinde çok azda olsa di?erlerine göre farkl?l?k gösterirler. Kurba?a larvalar? mikrofajd?r(Dokularda bulunan patojenlerin, ölü gözelerin ve hücresel kal?nt?lar?n yutulmas?ndan sorunlu hücrelere sahip olmak). Ba?kala?ma sonucunda gerekli geli?melerin ard?ndan ilk olarak art, sonra ön bacaklar olu?arak k?sa ba??rsakl? kuyruksuz eri?kin bir kurba?a meydana gelir.
Dünya tarihi incelendi?inde önceki zamanlara ait birçok Amfibyum fosili bulunmu? ve onlar?n günümüzde ya?ayanlara göre kat kat büyük oldu?u tespit edilmi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.