Alzheimer Nedir? Oluşma Nedeni ve Belirtileri Nelerdir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197E?er unutkanl?k, sürekli tekrarlan?yor ve uzun süreli hat?rlamama gibi bir durum oluyorsa doktora ba?vurulmal? çünkü, unutkanl?k hastal??a dönü?mü? olabilir. Bu hastal???n ad?, alzheimer’d?r. Bu hastal?k halk aras?nda bunama olarakta adland?r?l?r. Alzheimer genellikle 65 ya? üzeri hatalarda görülmekle birlikte, nadirde olsa 40 ya? ve alt?nda da görülmektedir.Alzheimer nedeni;
– Yak?n akrabalarda bulunmas? (kal?tsal).
– Beyin hücrelerinin i?leini yerine getirememesi.
– Sinirler aras? iletimin bozulmas?.
– Ya??n getirdi?i bir durum olabilir.
Alzheimer hastal??? çok yava? ilerleyen bir hastal?k olup, öncelikle k?sa süreli unutkanl?k sonras? uzun süreli unutkanl?klar al?r. Ki?i ailesini bile hat?rlamakta güçlük çeker hale gelmektedir.
Alzheimer belirtileri;
– Gün içerisinde her?eyi unutma, dalg?nl?k hali.
– Günlük yapt??? i?i hat?rlayamama.
– Konu?mada zorlanma. (Seçilecek kelimeleri unutma)
– Bildi?i ?eyleri unutma. (isim,tarih,yol,yemek)
– Karar vermede güçlük çekme.
– Basit 4 i?lemleri yapamama, pratik dü?ünceyi kullanamama.
– Davran?? bozukluklar?.
– Hasta bu devrede, sürekli halisinasyon görebilir, ve olmayan ki?ilern varl??? söz konusu olabilir.
Alzheimer hastal???n?n kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, hastal???n erken te?hisi hasta için oldukça önemlidir. Uygulanan tedavi, hstal???n daha fazla ilerlemesini engeller.
?unu belirtmek isterim ki, Alzheimer hastas? olan bir ki?iye, özgüven kazand?rmak hastal???n ilerlemesin de yava?latma gözlenmi?tir. Hastaya günlük hat?rlatmalar için, küçük küçük notlar tutulmal?.  ?unu unutmay?n hiçbir hastal?k hafife al?nacak kadar basit de?ildir.