Altivi.com’da Vurgun: Polis 35 Çalışanı Göz Altına Aldı!

0
41

Türkiye’nin internet üzerinden kapal? zarfla ihale yöntemiyle sat?? yapan ilk sanal sitesi olarak geçti?imiz y?l kurulan ve kurucular? aras?nda sosyetenin tan?nm?? simalar?ndan i?adam? Mehmet Germiyanl?gil, reklamc? Alinur Velidedeo?lu, i?letmeci Emre Ergani ile yap?mc? Fatih Aksoy’un bulundu?u altivi.com ?irketine dün sabah saatlerinde ?stanbul Bili?im Suçlarla Mücadele ekiplerince bask?n düzenlendi. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, üç ayd?r yak?n takibe al?nan merkezi Be?ikta?’ta bulunan ?irketin, ihaleye ç?kard??? ürünlere kurdu?u ?ebekeyle en yüksek fiyat? verdirip, ürünü tekrar ?irkette b?rakt?rd??? ve bu yolla ihale kat?l?mc?lar?ndan toplad??? ihale kat?l?m ücretleriyle 2 y?l gibi bir süre içerisinde milyonlarca liral?k vurgun gerçekle?tirdi?i iddia edildi. Operasyonda ?irketin genel müdürü ve finans müdürünün de aralar?nda bulundu?u 35 ?irket personelinin gözalt?na al?nd??? ö?renildi. ?ebekenin ihale doland?r?c?l??? olay?n? ?öyle gerçekle?tirdi?i tespit edildi:
ÇARK NASIL ??L?YOR?
?nternet üzerinden özel ihale sistemiyle sat?? yapan www.altivi.com adresindeki internet sitesi arabadan beyaz e?yaya çe?itli ürünleri, piyasa fiyat?n?n yüzde 70?i kadar ucuza sat??a ç?kar?yor. altivi’den al??veri? yapmak isteyen bir kullan?c?, farkl? kategoriler aras?ndan istedi?i ürünü seçip, o ürün için sitenin belirledi?i ve piyasa de?erinden en az yüzde 70 dü?ük olan tavan fiyat?n?n alt?nda kalarak bir teklif veriyor. Her ürün için sitede belirtilmekte olan ula??lmas? gereken bir kat?l?mc? say?s? var. O say?ya ula??ld???nda en yüksek ‘benzersiz’ teklifi veren ki?i, ürünü belirtti?i fiyata almaya hakk? kazan?yor. Örne?in piyasa de?eri 46 bin 960 YTL olan Mini Cooper marka otomobil, sitede yüzde 70 ucuza, 14 bin YTL tavan fiyatla art?rmaya ç?k?yor. Aç?k art?rmaya kat?lmak isteyenler 20??er YTL kat?l?m ücreti ödeyip, 14 bin YTL’yi a?mayacak tek bir teklifte bulunuyor. Ki?i say?s? 3 bin 100?ü bulunca teklifler aç?l?yor. Bu sistemde önemli olan kimsenin teklif etmedi?i en yüksek rakam? tutturmak gibi gözükse de en yüksek rakam? veren kat?l?mc?n?n teklifinin ayn?s? ?ebeke üyesi taraf?ndan veriliyor ve rakam? birden fazla ki?inin teklif etmesi nedeniyle, bir alttaki tek ve benzersiz en yüksek fiyat? veren ki?i ürünü sat?n al?yor. Bu ?ah?s da ?ebekenin eleman? oluyor. Böyle bir ihalede ihaleye kat?lan ve elenenlerin paras? ?irketin kazanc? olurken, örne?in 3 bin 100 ki?iden 20??er YTL topland??? için Altivi, 62 bin YTL kazanm?? oluyor.
FAT?H AKSOY: “??RKETLE H?Ç B?R ?LG?M YOK”
Sitenin kurucular? aras?nda bulunan Fatih Aksoy, HABERTURK.COM’un operasyona ili?kin sorular?n? yan?tlad?. Kendisinin sadece kurucu ortak oldu?unu ancak daha sonra ortakl?ktan ayr?ld???n? anlatan Aksoy, konu ile hiç bir ili?kisinin bulunmad???n? söyledi. ?irketi uzun süredir Mehmet Germiyanl?gil’in tek ba??na yönetti?i bilgisini de veren Aksoy, ?unlar? söyledi: “Alinur Velidedeo?lu, Emre Ergani ve benim Altivi.com ile ile hiç bir ili?kimiz bulunmuyor. Kurucu oldu?umuz için ismimiz yaz?lm??. ?simlerimizi neden yazma gere?i duydular bilmiyorum. Saçma olmu?. Ben burada zaten küçük ortakt?m ve çok para kazanamayac??m? anlay?nca da çekildim. ?irket ile ilgili bildi?im daha önce de buna benzer bir konunun gündeme geldi?i. Ancak bu mahkeme sürecindeydi ve hat?rlad???m kadar? ile yasal bir suça rastlanmam??t?. Dünkü operasyondan haberim yok. Konuyu sizin telefonunuz ile ö?rendim.”
GERM?YANLIG?L’E ULA?ILAMIYOR