Alternatif Tıp Nedir? Tedavi Yöntemlerini Uygulamak Güvenli Midir?

0
12

4390_zko_teardrop-300x197Alternatif t?p, tamamlay?c? t?p olarak bilinmektedir. Alternatif t?p tedavisi genellikle bitki kaynakl? ürünlerle yap?lmaya çal???lmaktad?r. Alternatif t?p genelde modern t?bb?n çare bulamad??? hastal?klarda uygulanmaktad?r. Modern t?bb?n te?his, korunma ve tedavi sürecinde yetersiz kald??? hastal?klar genellikle kroniktir.Alternatif T?pta Uygulanan Baz? Metotlar? Sayacak Olursak;
– Geleneksel eski Hint t?bb? olan Ayurveda ve Aromaterapi
– Hemeopati
– Kraniosakral Tedavi
– Özellikle Çin’de uygulanan Akapuntur tedavisi
– Özellikle Japonya’da uygulanan Shiatsu metodu
– Kolonik Y?kama
– ?elat Olu?turma Tedavisi
– Kiropraktik Tedavi
Bu ve benzeri alternatif t?p  yöntemleriyle milyonlarca insan hastal???na ?ifa aramaktad?r.Bu tedavi yöntemleri insanlarda umut kayna?? olmu?tur.
Alternatif t?p tedavisi bazen modern t?p taraf?ndan reddedilmektedir. Çünkü, alternatif t?p ad? alt?nda piyasa sürülen baz? ilaçlar?n hastal?k tedavisinde faydal? oldu?u ispatlanmam??t?r. Modern t?pta kullan?lan ilaçlar?n yan etkileri hastal??a göre de?i?ebilmektedir. Bazen hasta sa?l???n? fazla etkilemeyen yan etkiler olmas?na kar??n bazen ölüme yol açabilecek yan etkiler ortaya ç?kabilmektedir. Alternatif t?p tedavisinde ise bu yan etkiler tam olarak ara?t?r?lmam??t?r. Çünkü, alternatif t?p son zamanlarda geli?me göstermektedir.