Alternatif Besin Kaynağı Olarak: Böcekler

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Eski zamanlarda böcekler en çok tüketilen besinlerin ba??nda gelmekteydi. Günümüzde ise bir kaç tür omurgal? ve yumu?ak böcekler yenmektedir. Ancak bir çok böcek sa?l???m?z için çok yararl?d?r.Böceklerde bol miktarda protein bulunmaktad?r. Etlerindeki ya? oran? ise bir hayli dü?üktür. Böcekler insan vücudu için gerekli olan kalsiyum, demir, fosfat  gibi birçok elementi bünyesinde bar?nd?rmaktad?r. Ayr?ca böceklerde bol miktarda mineral ve vitamin bulunmaktad?r.
Protein Miktar? Bak?m?ndan Baz? Böcek Türleri
Çekirge:   % 50 – 75
Örümcek: %64
Kar?nca:   %24
Tavuk:      %23
Bal?k :       % 21
S???r eti :  %20
Kuzu eti : %17
Protein miktarlar? göz önüne al?nd???nda tüketmedi?imiz çekirgedeki protein oran?n?n s?kl?kla tüketti?imiz tavuk etine oranla yakla??k 3 kat daha fazla oldu?unu görmekteyiz.
Böcekler kurutulmu? durumda saklanmaktad?r. Bu ?ekilde tüketilmektedir. Yukar?da böceklerdeki protein oranlar?n vermi?tik. Farkl? bir örnekle aç?klayacak olursak kurutulmu? böcekler çi? et ve bal??a oranla doymam?? ya? bak?m?ndanda oldukça zengindir.