Algler Nedir? Görevleri Nelerdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Dünya üzerinde say?s? günümüzde dahi tam olarak belirlenememi?, milyonlarca canl? türü ya?am?n? sürdürmektedir. Bu canl? türlerinin her birinin, ekosistem içerisinde bir i?levi bulunmakta ve böylece ekosistemin varl??? devam etmektedir. Ekosistem içerisinde oldukça önemli bir görev içerisinde bulunan canl?lardan bir tanesi de alglerdir. Halk aras?nda daha çok su yosunu olarak tan?nan algler, kendi içerisinde iki gruba ayr?lmaktad?r. Bu ayr?lma ise, hücre tiplerine göre gerçekle?mektedir. Bu gruba ayr?lma, ekaryotik ve de prokaryotik hücre tipine göre gerçekle?mektedir.Ekaryot hücre, geli?mi? hücre yap?s?n? temsil ederken, prokaryot ise basit yap?l? hücre tipini temsil etmektedir. Yeryüzünde ya?am?n? sürdürmekte olan alglerin oldukça farkl? türleri bulunmaktad?r. Bunun nedeni ise, prokaryotik ve aköryatik hücre özellikleri, hücre çekirde?inin yap?s? ve de kromofor yap?s?nda meydana gelen pigment da??l?m?, üreme farkl?l?klar? ve kamç? gibi durumlard?r.Ekosistem içerisinde alglerin oldukça de?i?ik alanlarda ya?amlar?n? sürdürebilmektedirler. Algler, as?l olarak sulu alanlarda ya?amlar?n? devam ettirirlerken, ayn? zamanda karl? ve buzlu alanlarda da ya?amlar?n? sürdürebilmektedirler. Yap?lan ara?t?rmalar sonucunda, yeryüzündeki alglerin %70 gibi oldukça önemli k?sm?n?n sulu alanlarda ya?ad?klar? belirlenmi?tir. Alglerin sulak alanlardaki temel görevi ise, bu bölgelerde yer alan organik karbon bile?iklerini, mojör primer olarak üretilmesidir. Alglerin ya?am alanlar? sulak alanlarda dahi farkl?l?k gösterebilmektedir. Öyle ki, baz? türler sadece tuzlu suda ya?ayabilirken, baz? türler ise s?cakl??? oldukça yüksek derecelerde olan kaynak sular?nda dahi ya?ayabilmektedirler. Fakat alglerin ya?am alan? olarak daha çok göller ve de denizler olarak bilinmektedir. Deniz ve de göllerde ya?ayan algler, su yüzeyinin 1 kilometre kadar alt?nda ya?ayabilmektedir. Ama daha çok 100 metre kadar altta ya?amlar?n? sürdürmektedirler.
Algler, su ekosisteminin i?leyi?i ve de devaml?l??? aç?s?nda oldukça önemli roller üretmektedirler. Sularda bulunan karbondioksit ve su, ?????n da etkisi ile algler taraf?ndan karbonhidrata dönü?türülmektedir. Bu dönü?türülme i?lemi ise, alglerin yap?s?nda bulunan pigmentler arac?l???yla gerçekle?ir. Dönü?türülme i?lemi sonucunda ise, su ortam?nda çözünmü? oksijen ve de besin de?eri art?? göstermektedir. Alger, bu i?lemden dolay? primer üretici olarak da adland?r?lmaktad?rlar. Alglerin üstlendi?i bu rol, algleri besin zincirinin ilk halkas?na yerle?tirmektedir. Alglerin üretimde bulunmas? için, belirli ko?ullar?n sa?lanmas? gereklidir. Bu ko?ullar, sadece ?s?, ???k ve de besindir. E?er, algler normalden fazla besin üretirse, çevresel denge bozulmaktad?r. Bu bozulmaya ise biyoloji biliminde “eutrofikasyon” ad? verilmektedir.

Eutrofikasyon durumunda, denizde ya?ayan canl?lar için ölüm tehlikesi belirmi? demektir. Fazla besin üretiminden dolay? sudaki besin üretimi artar ve böylece birtak?m olumsuz durumlar meydana gelir. Bakteri ve alg faaliyetlerinin ve de bulan?kl???n besin art??? sonucunda meydana gelmesi nedeniyle, canl?lar için oldukça önemli olan güne? ????? suyun alt k?s?mlar?na kadar giremez. Bu olay sonucunda, sudaki oksijen, dip k?s?mlarda kal?r. Bu durum da, baz? canl?lar için ölüme neden olabilmektedir.