Alcatraz Hapishanesi ve Aşılmaz Duvarları Ardında Yaşananlar

0
51

4390_zko_teardrop-300x197San Francisco’yu koruma amaçl? bir karargah. Silahlarla donat?lan bu karargah ayn? zamanda bir askeri üs sularla çevrili,taa ki 1934 senesine kadar… Bu dönemden sonra federal bir hapishane haline getirilen Alcatraz en az?l? mahkumlar? biraraya getirmi? ve adeta bir ölüm makinesine dönü?mü?tür. Kaç?? m?? San?r?m bu pek de mümkün de?il güvenlik önlemlerinin yan? s?ra bu hapishaneyi çevreleyen sular?n so?uklu?u dillere destan. Bunu göze alabilmek zor i?. 1576 mahkum kapasiteli bu hapishane seri katiller,sniperlar ve az?l? katillerin bulu?ma noktas?d?r.Burada kalan mahkumlar,hükümlülerin birçok ayr?cal???(!) vard?r. Yemek,bar?nma,Yatak ve sa?l?k kontolleri. Bunlardan bahsedece?im sizlere fakat dü?ündü?ünüz kadar samimi ve gerçek olmad???n? belirtmek isterim sizlere.Hemen akl?n?za gelecektir,iyi hal durumu ya da hastal?k sonras? ba?ka bir hapishaneye transfer,bunlar sadece haya ürünü bu asla mümkün de?il. Kütüphane,müzik bu tarz etkinliklere ancak 5 y?l sonra ve iyi hal durumunuz göz önünde bulundurulursa ula?abiliyorsunuz.Mahkumlar numaraland?r?l?yor ve yedikleri,yazd?klar? mektuplar bile kontrollü yazaca??n?z cümleler, kelimeler bile hapishane taraf?ndan belirleniyor.
?u isimler sizlere tan?d?k gelebilir: Al Capone, George Kelly, Alvin Kapris… En ünlü mafya babalar?,az?l? katiller bu hapishanede misafir(!) edilmi?tir zaman?nda. Ku?adam Stroud’u duymu?sunuzdur belki asl?nda benim için en ilgi çekici mahkum bu adamd?r. Kansas’taki hapishanede bulunan ku?adam burada bir gardiyanla tart??arak onu öldürür ve ba?ka bir hapishaneye ta??n?r.Ku?lara olan ilgisi ve merak? dikkat çeker ve iyi hal durumu göz önünde bulundurulur ilginçtir bir kitap yazar ve ara?t?rma yapar bu çal??malar dikkat çeker ve yönetim bu konuda ona destek verir fakat ak?ll? mahkum ku?adam bu deste?i bira yap?m?nda kullan?r ve üretti?i biralar? kafeslerde muhafaza eder bu y?llar sonra fark edilir ve ku?adam için yolun sonu görünmü?tür Alcatraz…
Al Capone…Federal bir hapishanede bulunan ünlü Capone rahatt?r.Gardiyanlar ona hizmet eder, telefon masraflar? cezaevi taraf?ndan kar??lan?r fakat adamlar? taraf?ndan kaç?r?lmak isteyince yolun sonu yine bellidir Alcatraz… Burada her ?ey çok farkl?d?r bu isim Al Capone olsa bile banyo saatiniz bile hapishane taraf?ndan belirlenir,Al Capone uzun süre sonra Frengi oldu?unu ö?renir fakat buna inanmaz tedaviyi kabul etmez bir zaman sonra hayat?n? Alcatrazda sonland?r?r.
Birçok kaçma giri?imine sahne olan bu efsane hapishanede 5 mahkum bunu ba?arabildi ve henüz onlarla ilgili bir haber yok di?er kaçma giri?imleri ise yakalanma,bo?ularak ölme ya da öldürülme ile sonuçland?. Plan yapmak bile y?llar sürmektedir burada kaçma giri?imi ise hayaldir. 1937 ve 1946 y?l?nda gerçekle?en kaça giri?imleri de efsane niteli?indedir. Pencereye t?rmanarak korkuluklar? a?an iki mahkum denize ula??r fakat onlardan bir daha haber al?namaz öldükleri varsay?lmaktad?r.