Albino Nedir? Akşınlık(Albinoluk) Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Albinoluk genetik bir bozukluk olarak bilinir. [Bilindi?i gibi her?ey sebepler üzerinedir.. Yukar?da bahsetti?im torpilinde gerçekle?mesi için bir sebebi olmal?d?r. Ve bu da genetik bozukluk diye adland?r?l?r.] Sadece insanlarda de?il, hayvanlarda da albinoluk görülmektedir. Gözbebekleri genelde pembe, a? tabakadan yans?yan ???k k?rm?z?d?r. Bu yüzden baz? Albinolarda gözler k?rm?z? olarak görülür. Ama baz? tedavi yöntemleriyle bu k?rm?z?l?k normale dönü?türülebiliyor. Ve gözleri genellikle astigmatt?rlar.
Derilerinde renk pigmentleri bulunmad??? ya da az bulunmas?ndan dolay? güne?ten gelen zararl? ???nlar direkt vücuda gider. Bu yüzden fazla güne? alt?nda bulunmalar? gerekir..
Albino kelimesi Ak??nl?k ile e? anlaml?d?r. Peki neredeyse herkesin bildi?i Ak??nl?k nas?l olur?
Ak??nl?k; deri alt?ndaki deriye rengini veren melanin pigmentinin yoklu?undan kimi zaman ise azl???ndan kaynaklan?r. Vücutlar?n?n neredeyse tamam? beyazd?r. Bu durum insanlarda oldu?u gibi hayvanlarda da görülür.
?ki tür Ak??nl?k vard?r; k?smi ak??nl?k, tam ak??nl?k.
Melanin pigmentinin azl??? ile olu?an Ak??nl??a K?smi Ak??nl?k denir.. Deri üzerinde beyaz noktalar ve/ve ya bölgesel leke gibi olu?an beyazl?klar?n olu?mas?d?r. Deri alt?ndaki melanin piglenlerinin vücudun her yerinde de?il de, baz? bölümlerinde bulunmas? “vitiligo” olarak bilinir…