Akya: Milli Torpidomuz

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Güney Kore ortakl??? ile Türk Deniz Kuvvetleri Ara?t?rma Komutanl???(ARMERKOM) ile birlikte 553mm çapl? yeni model bir torpido projesi ba?lat?ld?. Sald?r? için gerekli olan iki ana sistem ba?l?k ve sonar ise tamamen Türk firmalar olan Roketsan ve Tübitak taraf?ndan tasarlanacak. Torpido aç???n? kapatmak için d?? firmalar yerine milli projelerin seçimi maddi olarak projenin ba?lar?nda olumsuzluklar gösterse de seri üretimin ba?lamas? ve teknolojinin al?nmas?yla ileriye dönük yat?r?mlar olarak görülüyor. Bu projede Güney Kore ARGE birimini Türkiye’ye ücretsiz verdi.Bilindi?i gibi torpido konusunda üretim dünyada birkaç firma taraf?ndan yap?l?yor ve bu firmalar?n önde gelenlerinden biri ise Güney Kore’dir. Verdi?i destek ile olu?turulan AKYA torpido füzesi seri üretim a?amas?na h?zla geçmi? bulunmaktad?r. Türk yap?m? olarak gündemde yer alan AKYA sadece teknoloji deste?ini Güney Kore’den alm?? bulunmakta ve Türk mühendisli?inin de tasar?mlar?n? içinde bulundurmaktad?r.
AKYA’n?n göze çarpan baz? özellikleri ?öyle:
– A?IRLIK: 1100 kg
– BOY: 6.4m
– HIZ 35 Knot yakla??k 65 km/sa
– HARP BA?LI?I: 370kg TNT
– MENZ?L: 30 km
– VURU? ?HT?MAL?: %90+